Villkor för e-tjänsten Sök verklig huvudman

Dessa villkor gäller för e-tjänsten Sök verklig huvudman.

För att kunna söka i registret över verkliga huvudmän måste du acceptera villkoren. Det innebär bland annat att du bara får använda de personuppgifter du ser i e-tjänsten i de syften som står i villkoren. Förutom dessa villkor gäller även de anvisningar som Bolagsverket skriver på bolagsverket.se i anslutning till e-tjänsten.

I e-tjänsten finns personuppgifter som får användas av dessa i följande syften:

  • av myndigheter som kan behöva informationen i registret i sin verksamhet
  • av verksamhetsutövare, enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism, när de vidtar åtgärder för kundkännedom
  • i enskild verksamhet när uppgifterna behövs till underlag för prövningar och beslut
  • av allmänheten som kan behöva informationen i registret.

Skyldigheter vid användning av e-tjänsten

Du har inte rätt att lagra information från e-tjänsten i annat än begränsad omfattning och då endast för din egen personliga eller yrkesmässiga användning. Du får inte heller utan särskilt återförsäljaravtal med Bolagsverket vidareförmedla information från e-tjänsten annat än i fall då överföringen gäller en begränsad mängd information.

Ditt ansvar

I e-tjänsten finns information som innehåller personuppgifter. Du får inte använda informationen på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen eller annan tillämplig författning.

Du får inte använda e-tjänsten i sådan omfattning eller på sådant sätt att andra inte kan använda den.

När du accepterar villkoren förbinder du dig att följa dem.

Vi kan neka dig att använda e-tjänsten

Vi kan neka dig att använda e-tjänsten om du bryter mot villkoren, eller om du på annat sätt visar olämplighet vid användningen.

Bolagsverkets ansvar

Vi ansvarar för att e-tjänsten visar de uppgifter som finns i registret över verkliga huvudmän.

Bolagsverket ansvarar inte för

  • riktigheten i de registrerade uppgifterna
  • skada som orsakats på grund av avbrott i e-tjänsten
  • fel som uppstår på grund av den teknik eller de programvaror som du använder för att använda e-tjänsten
  • din behandling och bearbetning av informationen
  • de beslut du tar som grundar sig på informationen.

Tvist

Svensk rätt gäller för villkoren. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga. En eventuell tvist om villkoren ska i sista hand avgöras av svensk allmän domstol.