Allmänna villkor för eget utrymme hos Bolagsverket

Lämna in årsredovisningen digitalt

1. Definitioner

 1. Företag: Fysiska och juridiska personer som omfattas av en årsredovisning.
 2. Eget utrymme: Ett skyddat förvar som tillhandahålls elek­troniskt endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för Företagets räkning.
 3. Användare: En person som företräder ett Företag.
 4. Ansluten tjänsteleverantör: En privaträttslig leverantör av tjänster med vilken Bolagsverket har slutit avtal om anslutning.
 5. Parter: Bolagsverket och Företaget som slutit avtal med verket om Eget utrymme.

2. Regler för Bolagsverket

 1. Bolagsverket ska i avtal med Ansluten tjänsteleverantör ställa de krav som behövs för att Användare och Företag inte ska få fog för att missförstå användargränssnitt och information som tjänsteleverantören presenterar för Användaren när Företaget sluter avtal med Bolagsverket om Eget utrymme och laddar upp årsredovisningshandlingar.
 2. Bolagsverket får inte ta del av, använda eller förfoga över in­forma­tion som ett Företag laddar upp eller annars har i Eget utrymme.
 3. Endast teknisk personal hos Bolagsverket får ha sådan behörighet att de kan bereda sig tillgång till uppgifter i Eget utrymme. Tillträde får ges bara åt anställda och personer som på grund av uppdrag eller på annan liknande grund deltar i myndighetens verksamhet och därför omfattas av samma tystnads­plikt som myndighetens anställda (2 kap. 1 § och 40 kap. 5 § OSL).
 4. Bolagsverket ska informera sin personal om att de inte får lämna ut eller annars använda uppgifter som de råkar läsa eller annars få del av i Eget utrymme när de t.ex. rättar fel i system eller utför åtgärder för informationssäkerheten.
 5. Årsredovisningshandlingar som har laddats upp till ett Eget utrymme för ett Företag för automatisk kontroll rensas omedelbart efter att kontrollen har genomförts. Årsredovisningshandlingar som har laddats upp till ett Eget utrymme för ett Företag rensas när inlämning har skett, eller efter 21 dagar efter att uppladdning skedde om inlämning inte sker.
 6. Om uppgifter som ett Företag har sparat i Eget utrymme på grund av brott, misstag, fel i tjänsten eller av annat liknande skäl skulle administreras så att uppgifterna blir allmänna hos Bolagsverket, i strid mot detta avtal, ska Bolagsverket utan dröjsmål radera dessa uppgifter i enlighet med ett av Bolagsverket meddelat gallringsbeslut, såvida detta inte strider mot lag eller författning.

3. Regler för Företaget

 1. Eget utrymme får bara användas i enlighet med dessa villkor, gällande författningar, myndig­hets­­beslut och instruktioner som lämnas av Bolagsverket, t.ex. på verkets webb­plats. Eget utrymme får inte användas för något annat ändamål än att ladda upp, automatiskt kontrollera och ge in årsredovisningshandlingar. Detta innebär t.ex. att Företaget inte får använda Eget utrymme på ett sätt som innebär att Företaget eller en Användare
  1. begår brottslig handling,
  2. behandlar personuppgifter i strid mot reglerna om persondataskydd,
  3. förvarar information med brottsligt innehåll,
  4. kopierar eller ändrar programvara som ingår i Eget utrymme eller tillhörande funktioner eller försöker få tillgång till källkoden till sådan programvara, t.ex. genom “omvänd ingenjörskonst”, dekryptering eller dekompilering,
  5. för in eller bevarar uppgifter eller hand­lingar som saknar betydelse för det ändamål som Eget utrymme ska användas eller som är säkerhetsmässigt skadligt, såsom t.ex. skadlig kod, eller
  6. utger sig för att vara någon annan, agerar obehörigt eller annars ger en oriktig beskrivning av sin anknytning till annan person eller organisation.
 2. Användare som upptäcker att någon missbrukar eller har missbrukat Eget utrymme ska, utan dröjsmål, rapportera detta till Bolagsverket.
 3. Företaget är medvetet om att den tillfälliga lagringen och därmed rätten att använda Eget utrymme är begränsad i tiden. Tiden beräknas enligt 2.5.
 4. Eget utrymme får endast brukas av en Användare som är behörig att, i det avseende som utrymmet ska användas, agera för Företagets räkning. Företaget får inte medge åtkomst till Eget utrymme för annan än den som är behörig att utföra aktuell åtgärd.
 5. Företag och Användare ska omedelbart meddela Bolagsverket vid misstanke om att någon obehörig har fått tillgång till Eget utrymme.

4. Bolagsverkets åtgärder vid missbruk av Eget utrymme

 1. Om Bolagsverket har skäl att anta att Företag eller Användare agerar i strid med dessa villkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Bolagsverket stänga av Företaget eller Användaren från Eget utrymme alternativt begränsa åtkomsten till utrymmet.
 2. Bolagsverkets åtgärder enligt punkt 4.1 får inte pågå längre än vad som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och ska vara proportionella.
 3. Om Bolagsverket upptäcker att någon har missbrukat en Användares tillgång till Eget utrymme, ska Bolagsverket meddela Företaget och Användaren så snart det kan ske utan att utredningen av händelsen försvåras.

5. Behandling av personuppgifter i Eget utrymme

 1. Företagets användning av Eget utrymme kan medföra hantering av personuppgifter.
 2. Vid hantering av personuppgifter är Företaget personuppgiftsansvarigt och Bolagsverket personuppgiftsbiträde. Företaget är ansvarigt för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning och att sådan behandling endast omfattar behandling som naturligt följer av nyttjandet av Eget utrymme.
 3. Bolagsverket ska i egenskap av personuppgiftsbiträde vidta de åtgärder som följer av vid var tidpunkt tillämplig lag, däribland tillse att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas för Företagets räkning. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av tillgänglig teknik, kostnaden för åtgärderna, om det finns några särskilda risker med behandlingen och hur pass känsliga personuppgifterna är.
 4. I den mån det är möjligt ska Bolagsverket bistå Företaget genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, med tanke på behandlingens art, så att Företaget kan fullgöra sin skyldighet att svara på förfrågningar från en registrerad i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lag eller förordning.
 5. Bolagsverket ska i övrigt bistå Företaget med att fullfölja sina skyldigheter, med beaktande av typ av behandling och information som Företaget har att tillgå, avseende:
  1. säkerhet i samband med behandlingen;
  2. anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten;
  3. information till den registrerade om en personuppgiftsincident;
  4. konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd,

i den mån sådan skyldighet föreskrivs i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lag eller förordning.

6. Immateriella rättigheter

 1. Användningen av tjänsterna innebär inte på något sätt en överlåtelse eller överföring av immateriella rättigheter till Företaget eller Användare.
 2. Alla immateriella rättigheter rörande Eget utrymme, Bolagsverkets webbplats, m.m., såsom upphovsrätt, närstående rättigheter, ideella rättigheter, företagshemligheter och know how, rättigheter i databaser, varumärken, firmanamn, rättigheter enligt marknadsföringslagstiftning, och alla övriga immateriella rättigheter; i samtliga fall oavsett om dessa är registrerade eller registrerbara, och samtliga ansökningar till någon av ovan nämnda rättigheter samt rätt att ansöka om detsamma och alla rättigheter och former av skydd av liknande karaktär eller som har liknande effekt som desamma någonstans i världen, är och förblir Bolagsverkets eller tredje mans egendom.

7. Ansvar

 1. Eget utrymme tillhandahålls för att underlätta för Företaget att lämna in årsredovisningshandlingar till Bolagsverket. Eget utrymme får inte användas för annat ändamål, t.ex. för fullgörande av arkiveringsskyldighet eller liknande. Det Företag som nyttjar Eget utrymme ska också tillse att material och handlingar som Företaget tillfälligt lagrar i Eget utrymme också finns tillgängligt för Företaget på annat sätt.
 2. Bolagsverket garanterar inte att den automatiska kontroll som vid var tid erbjuds i Eget utrymme motsvarar Bolagsverkets granskningspraxis i ett inlämnat årsredovisningsärende.
 3. Bolagsverket ska tillhandahålla Eget utrymme på ett fackmannamässigt sätt. Skulle skada uppkomma hos Företaget på grund av Bolagsverkets vårdslöshet ska Bolagsverket ersätta skadan med följande begränsningar. Bolagsverkets skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta skador och omfattar således inte indirekta skador, följdskador eller skadeståndsanspråk från tredje man. Ansvaret är vidare begränsat till ett sammanlagt belopp per skadetillfälle om högst 10 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

8. Avtalstid

 1. Detta avtal löper tills vidare från och med den dag Företaget har lämnat sin accept genom en Användare hos en Ansluten tjänsteleverantör.
 2. Eget utrymme tillhandahålls som en service och det finns inget hinder mot att Bolagsverket begränsar eller avslutar tillhandahållandet av den.
 3. I samband med att Bolagsverket stänger av Eget utrymme för ett Företag upphör detta avtal. Företaget och Användare har då inte längre rätt att använda utrymmet eller att begära tillgång till information där.
 4. Vid upphörande av avtalet tas uppgifter bort från Eget utrymme i den mån och utsträckning detta inte strider mot lag eller författning.
 5. När tiden gått ut för användningen av ett Eget utrymme för en årsredovisning avslutar Bolagsverket rätten att använda utrymmet och rensar de uppgifter som finns där.

9. Tillägg och ändringar av användarvillkoren

 1. Bolagsverket har rätt att göra tillägg och ändringar i Eget utrymme och tillhörande funktioner samt i de villkor som gäller för Eget utrymme. Bolagsverket ska underrätta Företaget på Bolagsverkets webbplats om sådana tillägg och ändringar. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

10. Tillämplig lag

 1. Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

E-tjänster

Lämna in årsredovisningen digitalt