Avgifter för försäkringsbolag och tjänstepensionsbolag

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, tjänstepensionsaktiebolag eller ömsesidigt tjänstepensionsbolag

2 200

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för företaget

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Företagsnamn och bolagsordning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra företagsnamn

1 100

Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och styrelsegränser

900

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

900

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

900

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatser – gäller försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

1 500

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning

900

Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare

900

Egen avgång ur styrelsen

900

Avregistrera aktuarie

900

Ändra revisor

900

Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget

900

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Aktiekapital – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Fondemission

900

Nyemission

900

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler

900

Återkalla registrerat bemyndigande

900

Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler

900

Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

900

Konvertera till aktier på grund av konvertibler

900

Ändra villkor i registrerade teckningsoptioner och konvertibler

900

Makulera registrerade teckningsoptioner och konvertibler

900

Minska aktiekapitalet

900

Uppdelning och sammanläggning av aktier

900

Omvandling av aktier

900

Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma

0

Garantikapital – ömsesidigt försäkringsbolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla tillskott av garantikapital under rörelsens gång

900

Anmäla återbetalning av garantikapital

900

Överlåta försäkringsbestånd

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd eller tjänstepensionsförsäkringsbestånd

900

Anmäla tillstånd från Finansinspektionen om att verkställa överlåtelsen

900

Fusion – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla fusionsplan

900

Anmäla genomförd fusion

1 000

Delning – försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla delningsplan

900

Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplan

900

Anmäla genomförd delning

1 000

Registrera aktiebolag som bildas genom delning, per styck

2 200

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Frivillig likvidation

800

Likvidation upphör och företaget återupptar verksamheten

480

Kallelse på okända borgenärer

625

Avslut av likvidation

0

Förhållanden som en likvidator ska anmäla

0

Ansöka om likvidationsföreläggande enligt försäkringsrörelselagen

475

Ansöka om likvidationsföreläggande enligt aktiebolagslagen

500

Underrättelse från domstol, konkursförvaltare eller Finansinspektionen

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla fortsatt bolagsstämma – gäller försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

900

Anmäla registrering av värdepapperscentral – gäller försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag

900

Registrera handlingar på annat språk än svenska, per språk

500

Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport på annat språk än svenska – gäller försäkringsaktiebolag och tjänstepensionsaktiebolag, per språk

500