Avgifter för bank

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Registrera bankaktiebolag, sparbank eller medlemsbank

2 200

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra postadress och e-postadress för banken

0

Ändra postadress för företrädare och revisor

0

Företagsnamn och verksamhet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra företagsnamn

1 100

Ändra bolagsordning – gäller bankaktiebolag

900

Ändra reglemente – gäller sparbank

900

Ändra stadgar – gäller medlemsbank

900

Anmäla särskilt företagsnamn, per styck

1 100

Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck

1 100

Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn

900

Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk

900

Ansöka om administrativ hävning av företagsnamn

900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning

900

Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare

900

Egen avgång ur styrelsen

900

Ändra revisor

900

Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget

900

Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn

0

Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskare – gäller bankaktiebolag

0

Aktiekapital – bankaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Fondemission

900

Nyemission

900

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertibler

900

Utgivande av teckningsoptioner och konvertibler

900

Aktieteckning på grund av teckningsoptioner

900

Konvertera till aktier på grund av konvertibler

900

Minska aktiekapitalet

900

Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma

0

Fusion

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla fusionsplan och fusionsavtal

900

Anmäla genomförd fusion vid absorption och kombination – gäller bankaktiebolag

1 000

Anmäla genomförd fusion vid kombination – gäller sparbank

1 000

Anmäla genomförd fusion vid absorption – gäller sparbank

900

Anmäla genomförd fusion – gäller medlemsbank

900

Delning – bankaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla delningsplan

900

Anmäla genomförd delning

1 000

Registrera aktiebolag som bildas genom delning, per styck

2 200

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla frivillig likvidation

800

Likvidation upphör och banken återupptar verksamheten

480

Kallelse på okända borgenärer – gäller bankaktiebolag

625

Avslut av likvidation – gäller bankaktiebolag

0

Förhållanden som en likvidator ska anmäla

0

Underrättelse från domstol eller Finansinspektionen

0

Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller bankaktiebolag [Migreringsbrist: Saknad punktlista]

475

Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller bankaktiebolag [Migreringsbrist: Saknad punktlista]

500

Ansöka om likvidationsföreläggande om – gäller sparbank och medlemsbank [Migreringsbrist: Saknad punktlista]

475

Ombilda sparbank till bankaktiebolag

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla beslut om ombildning

900

Anmäla genomförd ombildning

900

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.

Ärende

E-tjänst

Blankett

Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad

250

400

Ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt

Ej möjlig

400

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Anmäla registrering av värdepapperscentral – gäller bankaktiebolag

900

Registrera handlingar på annat språk än svenska – gäller bankaktiebolag, per språk

500

Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport på annat språk än svenska – gäller bankaktiebolag, per språk

500