Avgifter för aktiebolag

Här ser du hur mycket du ska betala för ditt ärende. Först när betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ärendet. Alla avgifter är i svenska kronor och du behöver inte betala någon moms.

Starta

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Registrera aktiebolag1 9002 200
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck1 4001 600
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck1 4001 600

Adress

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Ändra postadress och e-postadress för företaget00
Ändra postadress för företrädare och revisor00

Företagsnamn och bolagsordning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Ändra företagsnamn1 4001 600
Ändra bolagsordning, exempelvis säte, verksamhet och räkenskapsår8001 000
Anmäla särskilt företagsnamn, per styck1 4001 600
Anmäla företagsnamnet på främmande språk, per styck1 4001 600
Ändra verksamhet för ett särskilt företagsnamn8001 000
Avregistrera särskilt företagsnamn eller företagsnamn på främmande språk8001 000
Ny redovisningsvalutaEj möjlig1 000
Dela upp eller lägga samman aktier8001 000
Omvandling av aktierEj möjlig1 000
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om företagsnamn på företagets webbplatserEj möjlig1 500
Ansöka om administrativ hävning av företagsnamnEj möjlig900

Företrädare och revisor

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Ändra styrelse, verkställande direktör, särskild firmatecknare och firmateckning8001 000
Anmäla eller ändra särskild delgivningsmottagare8001 000
Egen avgång ur styrelsen8001 000
Anmäla eller ändra revisor8001 000
Revisor avgår i förtid – anmälan från företaget8001 000
Egen avgång som revisor – anmälan från revisorn00
Ansöka om dispens från kravet på bosättning för företrädareEj möjlig975
Ansöka om dispens från kravet att revisorn ska vara auktoriseradEj möjlig685
Ansöka om förordnande av ersättare för styrelseledamotEj möjlig1 400
Ansöka om att Bolagsverket utser revisor och särskild granskareEj möjlig0

Öka eller minska aktiekapitalet

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
FondemissionEj möjlig1 000
NyemissionEj möjlig1 000
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, teckningsoptioner och konvertiblerEj möjlig1 000
Återkalla registrerat bemyndigandeEj möjlig1 000
Utgivande av teckningsoptioner och konvertiblerEj möjlig1 000
Aktieteckning på grund av teckningsoptionerEj möjlig1 000
Konvertera till aktier på grund av konvertiblerEj möjlig1 000
Ändra villkor i registrerade teckningsoptioner och konvertiblerEj möjlig1 000
Makulera registrerade teckningsoptioner och konvertiblerEj möjlig1 000
Minska aktiekapitaletEj möjlig1 000
Ansöka om tillstånd att minska aktiekapitaletEj möjlig1 500
Dela upp eller lägga samman aktier8001 000
Omvandling av aktierEj möjlig1 000

Vinstutdelning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma00
Ansöka om tillstånd till vinstutdelning efter beslut att minska aktiekapitaletEj möjlig1 500

Fusion

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla fusionsplan – grundavgift, ett överlåtande företag ingår. Anmäla fler än ett överlåtande företag i fusionsplanen, 500 kr/st.Ej möjlig1 000
Ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplan – grundavgift, ett överlåtande företag ingår. Fler än ett överlåtande företag i fusionsplanen, 500 kr/st.Ej möjlig900
Anmäla genomförd fusionEj möjlig1 100
Avregistrering på grund av verkställd fusion med utländskt företagEj möjlig0

Delning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla delningsplan – grundavgift, ett befintligt övertagande företag ingår. Anmäla fler än ett befintligt övertagande företag i delningsplanen, 500 kr/st.Ej möjlig1 000
Ansöka om tillstånd att verkställa delningsplan – grundavgift, ett befintligt övertagande företag ingår. Fler än ett befintligt övertagande företag i delningsplanen, 500 kr/st.Ej möjlig900
Anmäla genomförd delningEj möjlig1 100
Registrera aktiebolag som bildas genom delning, per styckEj möjlig2 200

Likvidation

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Frivillig likvidationEj möjlig1 100
Likvidation upphör och företaget återupptar verksamhetenEj möjlig500
Kallelse på okända borgenärerEj möjlig1 000
Avslut av likvidationEj möjlig0
Förhållanden som en likvidator ska anmälaEj möjlig0
Ansöka om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfondenEj möjlig740
Underrättelse från domstol om konkursEj möjlig0
Ansöka om likvidations­föreläggande om
  • årsredovisning för ett räkenskapsår saknas
  • företaget har en obehörig styrelse
  • revisor eller verkställande direktör saknas
  • konkurs är avslutad med överskott och företaget inte har fattat beslut om likvidation
  • särskild delgivningsmottagare saknas
Ej möjlig500

Årsredovisning

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla fortsatt bolagsstämmaEj möjlig1 000
Registrera och kungöra årsredovisning och revisionsberättelse eller delårsrapport på annat språk än svenska, per språkEj möjlig500
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgift om nettoomsättningen i resultaträkningenEj möjlig1 500
Ansöka om tillstånd att inte lämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag i noterna i årsredovisningenEj möjlig1 500

Ansöka om tillstånd att minska reservfonden

Ej möjlig

1 500

Lämna in en årsredovisning

0

0

Registret över verkliga huvudmän

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla verklig huvudman - du kan bara använda blankett om du fått en ansökan om dispens beviljad250400
Ansöka om dispens från att anmäla elektronisktEj möjlig400

Registret mot penningtvätt

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmälan för registreringEj möjlig850
Ändra registrerade uppgifterEj möjlig850
Anmälan om att verksamheten har upphörtEj möjlig0

Andra ärenden

Tabell som visar typer av ärenden och avgift för respektive ärende när det lämnas in med blankett eller via e-tjänst om det är möjligt.
ÄrendeE-tjänstBlankett
Anmäla registrering av värdepapperscentralEj möjlig1 000
Ansöka om dödande av aktiebrev eller andra värdepapper som kommit bortEj möjlig950
Ansöka om dödande av handling vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrumentEj möjlig950
Ansöka om att Bolagsverket utser god man vid inlösen av minoritetsaktierEj möjlig740
Registrera handlingar på annat språk än svenska, per språkEj möjlig500

Förseningsavgifter för årsredovisning

Om du inte skickar in aktiebolagets årsredovisnings­handlingar i tid måste företaget betala en förseningsavgift. Betala avgiften till bankgiro 5050-3663. Företaget behöver inte betala någon moms. Den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall kan åtalas för bokföringsbrott.

Förseningsavgifter för privata aktiebolag

Tabell som visar ärende och förseningsavgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Förseningsavgift 1

5 000

Förseningsavgift 2, försening mer än två månader

5 000

Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader

10 000

Förseningsavgifter för publika aktiebolag

Tabell som visar ärende och förseningsavgift för respektive ärende.

Ärende

Kronor

Förseningsavgift

10 000

Förseningsavgift 2, försening mer än två månader

10 000

Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader

20 000