Artikeln publicerades 24 maj 2022

Workshop kring samarbete med Finland

Den 19–20 maj reste några från arbetsgruppen för Proof of Business till Helsingfors för att delta på en workshop kring hur ett samarbete mellan Sverige och Finland skulle kunna fungera och vilka resultat ett sådant samarbete kan ge.

Workshop kring samarbete med Finland, i Helsingfors.

Workshop kring samarbete med Finland, i Helsingfors.

– Vi tror att mycket av nyttan av verifierad data och digitala plånböcker för företag kan uppstå när det gäller gränsöverskridande aktiviteter. I Finland har man gjort en hel del intressant arbete kring det här och vi ser nytta från båda sidor i att jobba tillsammans för att sätta upp ett användningsfall där vi kan testa hur det skulle kunna se ut i verkligheten. Det var glädjande att så många från Finland var med på workshoppen, det talar för engagemanget för de här frågorna, säger David Magård, strateg på Bolagsverket.

– Workshoppen möjliggjorde mycket givande diskussioner om möjligheterna till gränsöverskridande piloter av organisatoriska digitala identiteter och de vanliga användningsfallen, datamodellerna, interoperabilitet och tekniska standarder som skulle möjliggöra effektiv gränsöverskridande användning av verifierbar data mellan finska och svenska företag och offentliga aktörer, säger Teemu Kääriäinen, senior rådgivare på finska finansministeriet.

Förutsättning för ett fortsatt samarbete

– Förhoppningsvis kan vi ganska snart få till ett formaliserat samarbete där vi kan genomföra ett koncepttest med ett enkelt användningsfall där ett svenskt och ett finskt företag ska göra affärer över gränserna. I förlängningen kan det bli en del av ett EU-arbete. I så fall får Sverige och Finland stora möjligheter att påverka bland annat framtida standarder för utbyte av data och digitala plånböcker. Utifrån Bolagsverkets strategiska färdplan mot målet om ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt är det viktigt att vi ligger i framkant och tar fram lösningar som går mot målet, säger David Magård.

– Från finansdepartementets sida ser vi fram emot att samarbeta med Bolagsverket och DIGG i de kommande EUDI Wallet LSPs där målet är att göra en pilot med gränsöverskridande användning av organisatoriska digitala identiteter med EUDI-plånböcker. Detta skulle ske genom EUDI Wallet-konsortiet som söker finansiering från Digital Europe-programmet (DEP). Förutsatt att konsortiet kan få finansiering, skulle de DEP-finansierade LSP:erna börja från början av 2023, säger Teemu Kääriäinen.

Om EUDI Wallets

Den 3 juni 2021 presenterades ett förslag om ändring av EU:s förordning om elektronisk identifiering i fråga om fastställande av en ram för en europeisk digital identitet (ändring av förordning 910/2014). Det föreslås bli obligatoriskt för varje medlemsstat att anmäla en e-legitimation på den högsta tillitsnivån enligt ett förfarande för gränsöverskridande identifiering. Varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok med vilken fysiska och juridiska personer på ett säkert sätt bland annat ska kunna begära, ta emot, lagra, och använda uppgifter för personidentifiering och digitala bevis för autentisering online och offline samt skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter.

Inom ramen för finansieringsprogrammet Det digitala Europa har storskaliga pilotinföranden (Large Scale Pilot, här kallat LSP) av plånböcker och digitala bevis utlyst. Aktörer inom Europa kan delta i dessa piloter för att utveckla plånböcker och tillhörande lösningar för elektronisk identifiering inom EU.

Deltagande organisationer på workshoppen

Från Sverige deltog:

  • Bolagsverket
  • DIGG

Från Finland deltog representanter från följande organisationer:

  • Finans- och utrikesdepartement
  • Digital- och befolkningsdataverket (DVV)
  • Finlands motsvarighet till Skatteverket, Arbetsförmedlingen (KELA) och Statskontorets program för realtidsekonomi
  • Findynätverket
  • Utrikesministeriet