Visselblåsning – meddela missförhållanden

Den så kallade visselblåsarlagen trädde i kraft 17 december 2021 och från och med 17 juli 2022 har Bolagsverket en funktion för visselblåsning samt en extern tjänst där personer kan meddela missförhållanden.

Lagen ska underlätta för medarbetare och andra medborgare att rapportera om oegentligheter och misstanke om missförhållanden som myndigheten kanske annars inte skulle ha fått kännedom om.

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som har allmänintresse. Bolagsverket får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. Den som rapporterar skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Du som rapporterar ett visselblåsarärende kan inte göras ansvarig om du vid rapporteringen åsidosatt din tystnadsplikt, under förutsättning att du hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Du är skyddad mot att drabbas av repressalier med anledning av att du rapporterat om ett missförhållande. Repressalieskyddet gäller därtill i relevanta fall även för de personer som har bistått dig vid rapporteringen. Ansvarsfriheten medför dock inte någon rätt att lämna ut handlingar med sekretessbelagda uppgifter och den gäller inte heller om du genom inhämtandet gör dig skyldig till brott. Om du skulle göra dig skyldig till brott vid rapportering och inhämtande av information har du inte heller skydd mot repressalier.

Hur du kan rapportera

 • Du kan rapportera till en extern leverantör via en digital visselblåsartjänst, vanlig post samt via telefonsamtal eller fysiskt möte. Det går inte att skicka in en rapportering via e-post och den ska inte skickas in direkt till Bolagsverket.

Digital tjänst för att rapportera visselblåsning (Human & Hart) Länk till annan webbplats.

Human & Heart
Pelle Bergs backe 3c
791 50 Falun
08-82 40 00
Öppettider: 8–16

 • Du kan även rapportera om ett missförhållande till utsedda behöriga myndigheter, inom deras ansvarsområde, eller vad gäller missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde, till Arbetsmiljöverket som också är tillsynsmyndighet. På Arbetsmiljöverkets webbplats hittar du kontaktuppgifter till behöriga myndigheter.
 • Du kan rapportera missförhållanden till EU:s institutioner, organ och byråer genom att följa de förfaranden som gäller för respektive rapporteringskanal. Till exempel kan du rapportera till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (europa.eu) Länk till annan webbplats. och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (europa.eu). Länk till annan webbplats.
 • En visselblåsning kan även offentliggöras via medium som är tillgängliga för allmänheten, till exempel media eller sociala medier. För att du ska vara skyddad för repressalier i en sådan situation måste du först rapportera till de behöriga myndigheterna. Det finns några undantag då du inte första behöver rapportera till behöriga myndigheter, till exempel vid fara för liv och säkerhet eller risk för repressalier eller att missförhållandet inte kommer avhjälpas.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet och meddelarskydd

Visselblåsarlagens bestämmelser inverkar inte på den grundlagsskyddade meddelarfriheten, anskaffarfriheten och meddelandeskyddet (inkluderat efterforskningsförbudet och repressalieförbudet) det vill säga att i grundlagsskyddad media offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst.

Den nya lagen innebär inte heller att annat skydd som gäller enligt annan lag, förordning eller på annan grund påverkas eller upphör.

Bolagsverkets visselblåsarfunktion

Bolagsverket har inrättat en visselblåsarfunktion som består av särskilt utsedda personer och en extern leverantör. Leverantören bevakar, tar emot och hanterar inkomna rapporter samt hjälper till med jävsbedömningar och gör initiala bedömningar om en rapport kvalificerar sig som ett visselblåsarärende.

Bolagsverkets utredning av en rapporterad visselblåsning bedrivs oberoende från myndighetens ledning och visselblåsarfunktionens uppdrag är att

 • ta emot anmälningar som ska utredas.
 • undersöka riktigheten i anmälan.
 • ha kontakt med den rapporterande personen.
 • överlämna uppgifter om de utredda påståendena för fortsatta åtgärder; till berörd del i organisationen eller till extern myndighet.
 • lämna återkoppling till den rapporterande personen.

Vad du kan rapportera om

Missförhållanden som strider mot svensk rätt och mot EU-rätt (inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet) och som kan rapporteras är exempelvis

 • ekonomisk brottslighet som korruption och mutor
 • bedrägerier och stölder
 • missförhållanden som berör offentlig upphandling
 • allvarligare tjänstefel
 • att en person i ledningen har missbrukat sin ställning
 • situation där någon fått privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt
 • enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom myndigheten
 • allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

När det inte är en visselblåsning

En visselblåsning omfattas normalt inte om rapporteringen gäller

 • klagomål som inte är av allmänintresse
 • en persons arbets- eller anställningsförhållanden, till exempel allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, arbetssituation med mera.
 • känsliga frågor som är kopplade till enskilda individer, till exempel en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare och/eller arbetsgivaren. Sådana frågor hanteras enligt HR-processer som är kopplade till arbetsrätten.
 • fastighetsfrågor.

Om det gäller synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering, mindre förseelser eller om du vill uttrycka allmänt missnöje eller framföra klagomål, bör du istället ta kontakt med närmast ansvarig chef på myndigheten, personalorganisation, skyddsombud eller lämna din synpunkt via Bolagsverkets kontaktformulär.

Hur en rapportering tas om hand

En visselblåsarrapportering skickas in till och tas emot av en extern leverantör.

Anonymitet

Du kan vara anonym när du rapporterar ett missförhållande. Vill du vara anonym är det viktigt att inte rapportera direkta eller indirekta uppgifter som kan röja identiteten. I visselblåsartjänsten är det inte möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. IP-adresser gallras direkt i tjänsten.

En rapport om missförhållanden ska innehålla

 • en så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna av de arbetsrelaterade missförhållandena eller oegentligheter består av
 • namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller
 • eventuella underlag för iakttagelsen
 • kontaktuppgifter (frivilligt).

Behandling av personuppgifter

Väljer du att uppge dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter behandlar Bolagsverket dessa. Läs mer om hur vi hanterar vi dina personuppgifter.

Vad händer när du har skickat in en rapport

Inom sju dagar får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Du kan bli kontaktad för att besvara följdfrågor och du kommer att få återkoppling.

 • Inkomna rapporteringar genomgår en jävskontroll för att säkerställa att ingen i utredningen står i intressekonflikt med det som har rapporterats.
 • Om informationen i en rapport är otillräcklig kan utredningen begära in en komplettering från uppgiftslämnaren. Det är frivilligt att lämna kompletteringar.
 • En rapport om missförhållanden utreds och utredningen kan leda till att ärendet
  • överlämnas till berörd del i organisationen eller till annan myndighet för åtgärd
  • överlämnas till Bolagsverkets personalansvarsnämnd (PAN)
  • överlämnas till polismyndighet (polisanmälan) eller
  • läggs ned utan åtgärd.

Vilka omfattas av lagens skydd och kan rapportera

Följande personer kan rapportera om missförhållanden

 • anställda och före detta anställda
 • volontärer, praktikanter, studenter, konsulter och egenföretagare som söker eller utför arbete
 • personer som annars står till förfogande att utföra arbete eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • personer som gör förfrågan om, söker arbete eller ska påbörja arbete hos myndigheten
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Om din rapportering skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information, har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande rapporteringar kan bli föremål för utredning av annan myndighet.

Lagar och förordningar

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats.

Förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats.

EU:s visselblåsardirektiv Länk till annan webbplats.

1 kap. 7 § Länk till annan webbplats. och 3 kap. 5–6 §§ Länk till annan webbplats. tryckfrihetsförordningen (1949:105) Länk till annan webbplats.

1 kap. 10 § Länk till annan webbplats. och 2 kap. 5–6 §§ Länk till annan webbplats. yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) Länk till annan webbplats.