Vad vi registrerar

Här kan du se vad vi registrerar i våra register.

Tabell som visar vad vi registrerar och vilket register det tillhör.

Det här registrerar vi

Register

Aktiebolag

Aktiebolagsregistret

Anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden

Registret för anknutna ombud

Bankaktiebolag

Bankregistret

Biträdesförbud

Biträdesförbudsregistret

Bostadsföreningar

Föreningsregistret

Bostadsrättsföreningar

Föreningsregistret

Ekonomiska föreningar

Föreningsregistret

Enkla bolag

Handelsregistret

Enskilda näringsidkare

Handelsregistret

Europabolag

Europabolagsregistret

Europakooperativ

Europakooperativregistret

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)

Register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)

Register över Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Filialer

Bankregistret (utländska bankers filialer), filialregistret (utländska företags filialer enligt filiallagen)

Företagsinteckningar

Registret över företagsinteckningar. Inteckning i en näringsverksamhet som kan fungera som säkerhet vid lån och dylikt.

Försäkringsaktiebolag

Försäkringsregistret

Försäkringsföreningar

Försäkringsregistret

Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlarregistret

Handelsbolag

Handelsregistret

Ideella föreningar som utövar näringsverksamhet

Handelsregistret

Insolvensförfaranden (konkurs och företagsrekonstruktion) för juridiska personer

Insolvensförfaranden (konkurs) för fysiska personer och dödsbon (tidigare benämnt konkursregistret över fysiska personer och dödsbons konkurser

Kommanditbolag

Handelsregistret

Kooperativa hyresrättsföreningar

Föreningsregistret

Medlemsbanker

Bankregistret

Näringsförbud – personer i Sverige som har fått näringsförbud.

Näringsförbudsregistret

Patentombud

Registret över patentombud

Penningtvätt

Registret mot penningtvätt. Företag och personer som driver vissa typer av verksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret.

Sambruksföreningar

Föreningsregistret

Sparbanker

Bankregistret

Tjänstepensionsförening, tjänstepensionsaktiebolag och ömsesidigt tjänstepensionsbolag

Försäkringsregistret

Trossamfund – som utövar näringsverksamhet

Handelsregistret

Utländska bankers filialer

Bankregistret

Verkliga huvudmän

Registret över verkliga huvudmän

Ömsesidiga försäkringsbolag

Försäkringsregistret