Rapportering av missförhållanden – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter i samband med rapportering av missförhållanden (visselblåsning). Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi (om personen inte är anonym)?

Vi behandlar

 • förnamn
 • efternamn
 • adress
 • telefonnummer
 • vilka andra personuppgifter som helst som kan förekomma i rapporter om missförhållanden (inklusive känsliga personuppgifter).

Varför behandlar vi personuppgifter?

Syftet är att uppfylla skyldigheten att ta emot rapporter om missförhållanden enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vi behandlar personuppgifter för att ta emot, registrera, utreda, bekräfta mottagande, begära komplettering samt återkoppla insända rapporter.

Måste du lämna personuppgifter till oss?

Nej, det är helt frivilligt att ange personuppgifter i samband med en rapport om missförhållanden. Men om du rapporterar på annat sätt än digitalt, det vill säga via brev, telefon eller fysiskt möte behöver vi ha dina adressuppgifter för att kunna bekräfta att vi har tagit emot en rapport samt för att kunna ge dig återkoppling.

Varför får vi behandla personuppgifter?

Vi får behandla personuppgifter eftersom det behövs för att vi ska kunna göra sådant som vi är skyldiga att göra enligt lag.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Det är endast särskilt utsedda och behöriga medarbetare inom myndighetens visselblåsarfunktion som kan ta del av personuppgifter när de handlägger rapporter om missförhållanden. Tillgången är begränsad till vad var och en behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi diarieför inkommande och upprättade handlingar. När ärenden om missförhållanden är avslutade arkiveras de.

Vi följer rådande bestämmelser om gallring enligt arkivlagstiftning och visselblåsarlagen. Detta innebär att vi behandlar personuppgifterna så länge det behövs för syftet med behandlingen. Loggar från anonyma rapporter såsom ip-adresser gallras direkt.

Sekretess i ärenden om missförhållanden

Det finns särskilda sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som gäller för identitetsuppgifterna för rapportören och de personer som det rapporteras om.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Om du vill veta vilka personuppgifter Bolagsverket behandlar så kan du begära ut ett registerutdrag.

Rätta personuppgifterna

Du kan begära att vi rättar dina personuppgifter om de innehåller fel. Det gör du genom att kontakta oss och be oss ändra i dina uppgifter. För att vi ska kunna ta ställning till om vi kan rätta personuppgifterna behöver du berätta vad som är fel i uppgifterna du vill rätta.

Begränsa vår behandling av personuppgifterna

Du kan begära att vi utför färre behandlingar av dina personuppgifter än vi vanligtvis gör. För att vi ska kunna ta ställning till om vi kan begränsa vår behandling av personuppgifterna behöver du berätta vad du vill att vi inte ska göra med uppgifterna.

Vi kan begränsa behandlingen i följande situationer:

 • under tiden vi utreder om personuppgifterna ska rättas
 • om behandlingen är olaglig, men du vill att vi gör begränsade behandlingar av personuppgifterna istället för att radera dem
 • om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du vill att vi behåller dem för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Radera personuppgifterna

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss och be oss radera. För att vi ska kunna ta ställning till om vi kan radera personuppgifterna behöver du berätta vilka uppgifter du vill radera och motivera varför du vill det.

Vi kan radera dina personuppgifter i följande situationer:

 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för syftet vi samlade in dem för.
 • Du tar tillbaka samtycket till behandling (gäller bara när du gett samtycke).
 • Du invänder mot behandlingen av personuppgifterna och vi behöver inte kunna fortsätta behandla dem.
 • Behandlingen är olaglig.
 • Vi behöver radera personuppgifterna för att uppfylla lagkrav.

Vi kan dock inte radera uppgifterna i följande situationer:

 • Vi behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla lagkrav.
 • Vi måste arkivera personuppgifterna.
 • Personuppgifterna behövs för att rätten till yttrande- och informationsfrihet ska kunna utövas.
 • Personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Be oss sluta behandla dina personuppgifter

Du kan begära att vi inte fortsätter att behandla personuppgifterna. Det gör du genom att kontakta oss och beskriva skälen till att du vill att vi ska sluta behandla personuppgifterna. Vi tar sedan ställning till om skälen du gett väger tyngre än vårt behov av att behandla uppgifterna.

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med dataskyddsombudet och Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allmänna handlingar är offentliga om de inte omfattas av sekretess. Vid en begäran om allmänna handlingar kommer vi att pröva om uppgifterna omfattas av sekretess. Handlingar som inte omfattas av sekretess kommer att lämnas ut.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.