Remisser 2021

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2021.

Yttrande över promemorian Tryggare bostadsrätt, dnr Ju2021/03758 (153 kB) Pdf, 152 kB.

Yttrande över Kommuner mot brott (SOU 2021:49) (52 kB) Pdf, 52 kB.

Yttrande över Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU:2021:71) (121 kB) Pdf, 121 kB.

Yttrande över Överenskommelse om samverkan inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte, remissversion (126 kB) Pdf, 125 kB.

Yttrande över Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47) (68 kB) Pdf, 67 kB.

Yttrande över Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer, SOU 2021:57 (212 kB) Pdf, 212 kB.

Yttrande över En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd (82 kB) Pdf, 82 kB.

Yttrande över Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39) (95 kB) Pdf, 94 kB.

Yttrande över Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m. (115 kB) Pdf, 114 kB.

Yttrande över Remiss Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning (58 kB) Pdf, 58 kB.

Yttrande över Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU, Ds 2021:21 (74 kB) Pdf, 73 kB.

Yttrande över Betänkandet Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) (112 kB) Pdf, 111 kB.

Yttrande över Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt, Ds 2021:15 (149 kB) Pdf, 148 kB.

Yttrande över Konsultation EU-kommissionens förslag penningtvätt och finansiering av terrorism (169 kB) Pdf, 169 kB.

Yttrande över Ett förbud mot rasistiska organisationer, betänkande av kommittén om förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27, Ju2021/01818 (85 kB) Pdf, 84 kB.

Yttrande över Delbetänkandet SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (147 kB) Pdf, 147 kB.

Yttrande Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending certain union legislative acts COM(2021) 206 (103 kB) Pdf, 103 kB.

Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (I2021/01054) (101 kB) Pdf, 100 kB.

Yttrande över Bolags rörlighet över gränserna, SOU 2021:18 (314 kB) Pdf, 313 kB.

Yttrande över betänkandet SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft (165 kB) Pdf, 165 kB.

Yttrande över Riksarkivets remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (348 kB) Pdf, 348 kB.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2021:03, I2021/01065 (113 kB) Pdf, 112 kB.

Yttrande över Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion, SOU 2021:12 (525 kB) Pdf, 524 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering, Ds 2021:6 (80 kB) Pdf, 79 kB.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (150 kB) Pdf, 149 kB.

Yttrande över SOU 2021: 1 Säker och kostnadseffektiv it-drift (120 kB) Pdf, 120 kB.

Yttrande över Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form, SOU 2020:82 (277 kB) Pdf, 277 kB.

Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter, (Ds 2020:30) (83 kB) Pdf, 82 kB.

Yttrande över Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution (79 kB) Pdf, 79 kB.

Yttrande över Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (87 kB) Pdf, 86 kB.

Yttrande över betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn, SOU 2020:60 (93 kB) Pdf, 92 kB.

Yttrande över betänkandet En europeisk åklagarmyndighet i Sverige, dnr Ju2020/04654, SOU 2020:74 (97 kB) Pdf, 96 kB.

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (76 kB) Pdf, 75 kB.

Yttrande över departementspromemorian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (86 kB) Pdf, 85 kB.

Yttrande över betänkandet SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (125 kB) Pdf, 124 kB.

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (66 kB) Pdf, 66 kB.

Yttrande över En gemensam angelägenhet (70 kB) Pdf, 69 kB.

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen, dnr M2020/01705/Nm. (98 kB) Pdf, 98 kB.

Yttrande över Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (61 kB) Pdf, 61 kB.

Yttrande över Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (56 kB) Pdf, 55 kB.

Yttrande över Rekommendation om Granskning av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF) för årsredovisningar och koncernredovisningar för företag med värdepapper som är noterade på reglerade marknader inom EU (57 kB) Pdf, 56 kB.

Yttrande över promemorian vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag (73 kB) Pdf, 72 kB.