Remisser 2020

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2020.

Yttrande över huvudbetänkandet Innovation genom information (193 kB) Pdf, 193 kB.

Yttrande över promemorian eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (53 kB) Pdf, 53 kB.

Yttrande över promemorian genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen (54 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över promemorian genomförandet av MKB-direktivet i plan-och bygglagen (97 kB) Pdf, 96 kB.

Yttrande över Riksarkivets remiss angående förslag till nya föreskrifter (115 kB) Pdf, 115 kB.

Yttrande över Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (52 kB) Pdf, 51 kB.

Yttrande över Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för... (46 kB) Pdf, 45 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13) (47 kB) Pdf, 47 kB.

Yttrande över Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag (78 kB) Pdf, 78 kB.

Yttrande över Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (95 kB) Pdf, 94 kB.

Yttrande över Författningsförslaget Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter (68 kB) Pdf, 67 kB.

Yttrande över Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker (102 kB) Pdf, 102 kB.

Yttrande över Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2020:58 Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (157 kB) Pdf, 157 kB.

Yttrande över Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer (55 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (55 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande (83 kB) Pdf, 82 kB.

Yttrande över Förslag till nya gruppregler och distributionsregler för tjänstepensionsföretag (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Betänkandet samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59) (84 kB) Pdf, 84 kB.

Yttrande över Promemorian Konkursförfarandet (Ds 2019:31) (136 kB) Pdf, 135 kB.

Yttrande över Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Promemorian Fi2020/00131/S3 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (61 kB) Pdf, 61 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (87 kB) Pdf, 87 kB.

Yttrande över Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (62 kB) Pdf, 61 kB.

Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster (112 kB) Pdf, 112 kB.

Yttrande över Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (118 kB) Pdf, 118 kB.

Yttrande över Domstolsverkets förslag till föreskrifter om underrättelser om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall (85 kB) Pdf, 84 kB.

Yttrande över Förslag till nya föreskrifter (SIFS 2020:X) om ansökan om licens och tillstånd till innehav av spelautomater (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Promemoria Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (39 kB) Pdf, 38 kB.

Yttrande över Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension (42 kB) Pdf, 41 kB.