Remisser 2019

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2019.

Yttrande över Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (46 kB) Pdf, 45 kB.

Yttrande över rapporten Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell (81 kB) Pdf, 81 kB.

Yttrande över Delrapporten Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner (38 kB) Pdf, 37 kB.

Yttrande över Förslag till ändringar i FI:s föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (226 kB) Pdf, 225 kB.

Yttrande över Riksarkivets remiss angående förslag till nya föreskrifter (201 kB) Pdf, 200 kB.

Yttrande över Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet (54 kB) Pdf, 53 kB.

Yttrande över förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion (90 kB) Pdf, 90 kB.

Yttrande över promemorian Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format (53 kB) Pdf, 53 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2019:31 F-skattesystemet – en översyn (68 kB) Pdf, 67 kB.

Yttrande över promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (34 kB) Pdf, 33 kB.

Yttrande över promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen (1992:191) (40 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet (194 kB) Pdf, 193 kB.

Yttrande över förslag till nya och ändrade föreskrifter för pensionsstiftelser (38 kB) Pdf, 37 kB.

Yttrande över promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Skatteverkets promemoria fördjupad utredning rörande koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska identitetsbeteckningar (34 kB) Pdf, 34 kB.

Yttrande över betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (39 kB) Pdf, 38 kB.

Yttrande över promemorian Krav på rapportering av betalningstider – Bolagsverkets och Tillväxtverkets utredning av vissa frågor (39 kB) Pdf, 38 kB.

Yttrande över promemorian Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor (322 kB) Pdf, 321 kB.

Yttrande över promemorian Den framtida revisionen, en revisorskår med rätt kompetens - föreskrifter om auktorisation och fortbildning (60 kB) Pdf, 60 kB.

Yttrande över förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (69 kB) Pdf, 68 kB.

Yttrande över promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker (110 kB) Pdf, 110 kB.

Yttrande över promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer (59 kB) Pdf, 59 kB.

Yttrande över DIGG:s förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital förvaltning (65 kB) Pdf, 65 kB.

Yttrande över DIGG:s förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (65 kB) Pdf, 65 kB.

Yttrande över promemorian Vissa inkomstskatteändringar (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (82 kB) Pdf, 81 kB.