Remisser 2018

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2018.

Yttrande över förslag till Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter (KAMFS 2018:X) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (55 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över spelinspektionens förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret (51 kB) Pdf, 51 kB.

Rättelse: Yttrande över Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen morgondagens kompetenskrav – nya föreskrifter om utbildning och prov (56 kB) Pdf, 56 kB.

Yttrande över Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen morgondagens kompetenskrav – nya föreskrifter om utbildning och prov (62 kB) Pdf, 62 kB.

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet (85 kB) Pdf, 85 kB.

Yttrande över Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. (86 kB) Pdf, 86 kB.

Yttrande över promemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv (99 kB) Pdf, 99 kB.

Yttrande över FAR:s remiss: Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten (RevR 12) (66 kB) Pdf, 66 kB.

Yttrande över F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet- några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) (40 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Anpassning av förordningen om biträdesförbudsregister till EU:s dataskyddsförordning (42 kB) Pdf, 41 kB.

Yttrande över Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (75 kB) Pdf, 75 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (93 kB) Pdf, 93 kB.

Yttrande över EU-kommissionens förslag (COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473) (75 kB) Pdf, 74 kB.

Yttrande över Promemorian Tillsyn över och ingripanden mot advokatverksamhet vid tillämpning av penningtvättsregelverket (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Promemorian Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (45 kB) Pdf, 45 kB.

Yttrande över Förslag till vissa ändringar i avgiftsförordningen (40 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17) (42 kB) Pdf, 41 kB.

Yttrande över Betänkandet Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering (48 kB) Pdf, 47 kB.

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster KOM (2018) 238 slutlig (47 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över remiss Krav på rapportering av betalningstider (54 kB) Pdf, 53 kB.

Kompletterande yttrande över Europeiska kommissionens bolagsrättspaket (88 kB) Pdf, 87 kB.

Yttrande över Europeiska kommissionens bolagsrättspaket (94 kB) Pdf, 93 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (52 kB) Pdf, 52 kB.

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (40 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2017:114 Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (198 kB) Pdf, 197 kB.

Yttrande över Transpersoner i Sverige – förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (51 kB) Pdf, 50 kB.

Yttrande över Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6 (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Promemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Lantmäteriets promemoria Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret (78 kB) Pdf, 78 kB.