Remisser 2017

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2017.

Yttrande över Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (42 kB) Pdf, 41 kB.

Yttrande över remiss av Revisorsinspektionens utkast till två nya allmänna uttalanden (82 kB) Pdf, 81 kB.

Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter vid en licensmarknad (78 kB) Pdf, 78 kB.

Yttrande över promemorian Underrättelse till Skatteverket vid kallelse på okända borgenärer (82 kB) Pdf, 82 kB.

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen. (89 kB) Pdf, 88 kB.

Yttrande över departementspromemorian Följdändringar ny förvaltningslag (Ds 2017:42) (98 kB) Pdf, 98 kB.

Yttrande över Promemoria Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor (46 kB) Pdf, 45 kB.

Yttrande över Promemoria Regelförenkling för sjöfarten – ändringar i fartygsregisterförordningen N2017/05445/MRT (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över remissen Förslag till tekniska föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet (LIFS xxxx:xx) (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över FAR:s remiss: Rekommendation om revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten (55 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) (93 kB) Pdf, 92 kB.

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017)495 (36 kB) Word, 36 kB.

Yttrande över Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (88 kB) Pdf, 87 kB.

Yttrande över Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn (Fi2017/02891/V) (83 kB) Pdf, 83 kB.

Yttrande över departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) (97 kB) Pdf, 96 kB.

Yttrande över betänkandet SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (72 kB) Pdf, 72 kB.

Yttrande över promemorian Nya skatteregler för företagssektorn (Fi2017/02752/S1) (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över promemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21) (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över departementspromemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30) (40 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över departementspromemorian En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17) (39 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över remiss En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:28) (88 kB) Pdf, 87 kB.

Yttrande över remiss Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19) (69 kB) Pdf, 69 kB.

Yttrande över remiss En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26) (40 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över betänkandet SOU 2017:2 Delningsekonomi – På användarens villkor (74 kB) Pdf, 74 kB.

Yttrande över remiss Ny dataskyddslag – Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (75 kB) Pdf, 74 kB.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (46 kB) Pdf, 45 kB.

Yttrande över remissen Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) (57 kB) Pdf, 57 kB.

Yttrande över betänkandet SOU 2017:37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (123 kB) Pdf, 123 kB.

Yttrande över remissen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållande till den inre marknaden och närliggande områden. (59 kB) Pdf, 59 kB.

Yttrande över remissen Information om vägledning till penningtvättsregelverket (56 kB) Pdf, 55 kB.

Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång (115 kB) Pdf, 115 kB.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om registrering av ombud (52 kB) Pdf, 51 kB.

Yttrande över promemorian Karensavdrag - en mer rättvis självrisk (61 kB) Pdf, 61 kB.

Yttrande över betänkandet digitalförvaltning.nu (215 kB) Pdf, 215 kB.

Yttrande över förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (40 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över promemorian Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) (40 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över betänkandet av Utredningen om vissa frågor om företagsbot (SOU 2016:82) (390 kB) Pdf, 389 kB.

Yttrande över Promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (59 kB) Pdf, 81 kB.

Yttrande över Betänkandet SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform (67 kB) Pdf, 66 kB.

Yttrande över Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över EU-rättsakter om tjänster (UD2017/00386/HI) (60 kB) Pdf, 60 kB.

Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4 (67 kB) Pdf, 67 kB.

Yttrande över promemorian Författningsändringar till följ av en samlad förordning om EU-varumärken (54 kB) Pdf, 54 kB.

Yttrande över remissen Förslag till Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler (63 kB) Pdf, 62 kB.

Yttrande över betänkandet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) (104 kB) Pdf, 103 kB.

Yttrande över remissen för delbetänkandet Till sista utposten SOU 2016:54 (44 kB) Pdf, 43 kB.

Yttrande över remissen EU-direktiv om vissa insolvensfrågor (Ju2016/08869/L2) (56 kB) Pdf, 55 kB.

Yttrande över remissen Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning, M2016/02523/Ke (43 kB) Pdf, 43 kB.