Remisser 2016

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2016.

Yttrande över remissen Bokföringsbrott i filialer (90 kB) Pdf, 90 kB.

Yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över remissen Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 683 (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över remissen Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (90 kB) Pdf, 89 kB.

Yttrande över Betänkandet Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (49 kB) Pdf, 49 kB.

Yttrande över remissen En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (148 kB) Pdf, 147 kB.

Yttrande över remissen Förslag till nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 – komplettering till förslaget till allmänt råd om årsredovisning i mindre företag (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över remissen Revisorns skadeståndsansvar (37 kB) Pdf, 36 kB.

Yttrande över delbetänkandet Som ett brev på posten - postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (48 kB) Pdf, 48 kB.

Yttrande över remissen Förslag till ändrade allmänna råd och vägledningar om fusionsredovisning (56 kB) Pdf, 55 kB.

Yttrande över remissen Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (84 kB) Pdf, 83 kB.

Yttrande över remissen Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) (101 kB) Pdf, 100 kB.

Yttrande över remissen Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m. (96 kB) Pdf, 96 kB.

Yttrande över betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m. SOU 2016:17 (Ju2016/01882/L2) (100 kB) Pdf, 99 kB.

Yttrande över remissen Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (44 kB) Pdf, 43 kB.

Yttrande över betänkandet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (234 kB) Pdf, 234 kB.

Yttrande över Inbjudan att lämna synpunkter - rapportering av skatt (51 kB) Pdf, 51 kB.

Yttrande över remissen Nationell geodatastrategi (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (84 kB) Pdf, 84 kB.

Yttrande över promemorian Ändrad intäktsränta i skattekontot (39 kB) Pdf, 38 kB.

Yttrande över propositionen Elektroniskt kungörande av författningar (52 kB) Pdf, 52 kB.

Yttrande över Remisspromemorian förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån (44 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Översyn av lex Laval (42 kB) Pdf, 42 kB.

Yttrande över betänkandet Fakturabedrägerier (43 kB) Pdf, 43 kB.