Remisser 2015

Här hittar du Bolagsverkets remisser och remissvar 2015.

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö (48 kB) Pdf, 48 kB.

Yttrande över betänkandet En förvaltning som håller ihop (46 kB) Pdf, 46 kB.

Yttrande över Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m. (39 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över ett nytt filformat för överföring av generiska redovisningsdata (SIE 5) (72 kB) Pdf, 72 kB.

Yttrande över betänkandet Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (43 kB) Pdf, 43 kB.

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalag (100 kB) Pdf, 100 kB.

Yttrande över utredningen En översyn av årsredovisningslagarna (176 kB) Pdf, 175 kB.

Yttrande över pm:et Falska polisbilar (48 kB) Pdf, 48 kB.

Yttrande över betänkande Uppgiftslämnarservice för företagen (2,2 MB) Pdf, 2 MB.

Yttrande över FAR:s pm Ny revisionsberättelse (60 kB) Pdf, 59 kB.

Yttrande över En kommunallag för framtiden (82 kB) Pdf, 82 kB.

Yttrande över Delbetänkande UCITS V - En uppdaterad fondlagstiftning (41 kB) Pdf, 40 kB.

Yttrande över Nordisk standard för revision i mindre företag (74 kB) Pdf, 74 kB.

Yttrande över promemorian Regelförenkling för sjöfarten (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över betänkandet Nya regler för revisorer och revision (783 kB) Pdf, 783 kB.

Yttrande över remissen "En strategi för en inre digital marknad i Europa" (86 kB) Pdf, 86 kB.

Yttrande över promemorian Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (51 kB) Pdf, 50 kB.

Yttrande över förslag till ändringar i FI:s föreskrifter/allmänna råd med anledning av ändringar i 2004 års öppenhetsdirektiv samt en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (64 kB) Pdf, 63 kB.

Yttrande över departementspromemorian Ett ändamålsenligt minoritetsskydd (133 kB) Pdf, 132 kB.

Yttrande över betänkandet juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (42 kB) Pdf, 42 kB.

Yttrande över remiss avseende myndighetsvärdesfrågorna i EA-värderingen för år 2015 (54 kB) Pdf, 53 kB.

Yttrande över betänkandet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (554 kB) Pdf, 553 kB.

Yttrande över betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (40 kB) Pdf, 39 kB.

Yttrande över betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (143 kB) Pdf, 142 kB.

Yttrande över betänkandet Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (70 kB) Pdf, 69 kB.

Remissvar - Rapportering av finansiell information med XBRL (18 kB) Pdf, 18 kB.

Yttrande över Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del 2 (52 kB) Pdf, 51 kB.

Yttrande över delbetänkande Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering (45 kB) Pdf, 44 kB.

Yttrande över Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (41 kB) Pdf, 41 kB.

Yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (43 kB) Pdf, 43 kB.

Yttrande över promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 (43 kB) Pdf, 42 kB.

Yttrande över EU-kommissionens grönbok om kapitalmarknadsunion (78 kB) Pdf, 78 kB.

Yttrandet över betänkandet Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (86 kB) Pdf, 85 kB.

Yttrande över rapporten PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen (50 kB) Pdf, 49 kB.

Yttrande över Patent-och marknadsdomstol kompletterande överväganden (204 kB) Pdf, 203 kB.

Yttrande över Departementspromemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (80 kB) Pdf, 79 kB.

Yttrande över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn (137 kB) Pdf, 137 kB.

Yttrande över betänkandet Svensk kontanthantering (88 kB) Pdf, 87 kB.

Yttrande över gemensam beredning – promemoria med utkast till lagrådsremiss. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (77 kB) Pdf, 76 kB.

Yttrande över betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (42 kB) Pdf, 42 kB.

Yttrande över betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (161 kB) Pdf, 160 kB.