Insynsrådet

Här hittar du information om Bolagsverkets insynsråd.

Enrådighetsverk

Bolagsverket är ett enrådighetsverk, vilket innebär att myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet.

Formen enrådighetsverk väljs i de fall det finns behov av en mer direkt styrning av myndigheten och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning.

Ett rådgivande organ – ett insynsråd

I normalfallet finns då vid sidan av myndighetens chef ett rådgivande organ – ett insynsråd – som utses av regeringen. Insynsrådet kan i princip fylla samma funktion som en styrelse med begränsat ansvar beträffande insyn, medborgerligt inflytande och extern kompetens. Av Bolagsverkets instruktion framgår att det ska finnas ett råd som består av generaldirektören och ytterligare högst sex ledamöter.

Rådets uppgift är att delge myndigheten, samt vid behov även berört departement eller regeringen, synpunkter på hur myndigheten drivs med hänsyn till de mål statsmakterna satt upp för verksamheten.

Rådet ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd så att verksamheten kan bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen.

Bolagsverkets insynsråd

  • Annika Stenberg, Bolagsverket (ordförande)
  • Roland Sigbladh, Srf konsulterna
  • Katarina Tidén, Ekobrottsmyndigheten
  • Joakim Sundén, Crisp AB
  • Anne Bryne, Ekonomistyrningsverket
  • Stefan Pärlhem, Bokföringsnämnden
  • Ingegerd Saarinen, kommunpolitiker
  • Lars Hjälmered, riksdagsledamot
  • Tom Silverklo, regionpolitiker