Grunddatadomän företag

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nationella grunddata är grunddata som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Bolagsverkets uppdrag – att etablera Grunddatadomän företag

Bolagsverket föreslås av regeringen få det formella uppdraget att etablera Grunddatadomän företag, det vill säga uppgifter om företag, vilket innebär ett samordningsansvar för hanteringen av grunddata inom Grunddatadomän företag.

Regeringen har gett uppdraget åt Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket att tillsammans etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. DIGG leder arbetet och du hittar mer information på deras sida Nationella grunddata Länk till annan webbplats..

SSBTGU blir startpunkten för Grunddatadomän företag

Redan idag har myndigheterna ett samarbete inom Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU), för att sprida grundläggande uppgifter om företag. Samarbetet inom SSBTGU kommer därför att bli utgångspunkten för grunddatadomän företag.

Idag har till exempel cirka 150 kommuner effektiviserat sin datainsamling genom att ansluta till bastjänsten SSBTGU. Läs mer på sidan Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag.

Vad blir skillnaden mot SSBTGU?

Grunddatadomän företag kommer att vara en vidareutveckling av SSBTGU. Den största skillnaden mot SSBTGU blir att Bolagsverket och andra producenter av grunddata kommer att ha ett nationellt ramverk för grunddata att förhålla sig till. Ramverket för nationell grunddata publicerades den 29 januari 2021 som ett underlag till delredovisningen ”Nationellt ramverk för grunddata”.

Dokument som beskriver ramverket:

Hur kommer arbetet med att etablera domänen att genomföras?

I ramverket för nationell grunddata ställs krav på hur grunddatadomänansvarig myndighet och producenter ska hantera nationell grunddata. Under 2021 jobbar Bolagsverket med att förbereda sig för att på bästa sätt ta på sig det formella ansvaret från slutet av 2021. Bolagsverket genomför nu ett grundarbete för att kunna leva upp till alla förväntningar under de närmaste åren. Myndigheterna som arbetar med Grunddatadomän företag har hittills lagt planer som sträcker sig fram till 2024.

Grunddatadomänansvariga kommer tillsammans och i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att skapa en enhetlig hantering av grunddata för alla domäner. Det innebär bland annat att återanvända information mellan domänerna samt att införa enhetliga informationsmodeller med standardnotation.

Grunddata och Öppna data överlappar

Det pågår även andra uppdrag som verkar för att grunddata ska göras mer lättillgänglig till fler inom det offentliga och det privata. Det finns till exempel ett stort överlapp mellan grunddata och värdefulla datamängder, som kommer att preciseras av kommande genomförandeakt från EU-kommissionen för Public service information (PSI)-direktivet. Det här kommer troligen att innebära att mycket som är grunddata kommer att tillgängliggöras som öppna data.

Kontakta oss

För frågor om Grunddatadomän företag, mejla till John Cunningham, uppdragsledare på Bolagsverket, john.cunningham@bolagsverket.se.

För frågor om Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU), mejla till ssbt@bolagsverket.se.