Tillsammans mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Om din verksamhet omfattas av penningtvättslagen ska du rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som allvarligt hotar demokratin, den allmänna säkerheten och det finansiella systemet.

Rapportera misstänkta transaktioner

Om du som verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska du rapportera dina kunders misstänkta transaktioner. Då är det viktigt att du känner till reglerna.

Här är en film och en broschyr som berättar mer om hur och vad du ska rapportera. Du kan exempelvis se riskfaktorer och hypotetiska brottsupplägg.

Film: Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Broschyr

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (10,1 MB) Pdf, 10 MB.

Mer hos Finansinspektionen

Hos Finansinspektionen Länk till annan webbplats.finns broschyren även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Där finns också fler filmer: Introduktion till penningtvättsföreskrifter, Bedömning av risker för penningtvätt, Lär känna din kund och Rapportering till Finanspolisen. 

Penningtvätt

Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.

Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt som finns hos Bolagsverket. När du registrerar dig innebär det att du ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Registret över verkliga huvudmän

Som ett led i arbetet med att motverka penningtvätt har riksdagen beslutat att 800 000 företag och föreningar senast den 1 februari 2018 måste anmäla verklig huvudman till oss på Bolagsverket. Läs mer och se en film om detta på sidan Verklig huvudman.

Finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism är mindre utbrett i Sverige än penningtvätt, men det förekommer sannolikt. Även om hotet kan sägas vara förhållandevis begränsat går det inte att bortse från.

Samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen drivs av Polisen och består av representanter för Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Polisen, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Samordningsfunktionen ska

  1. löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt sammanställa, årligen eller efter nya eller förändrade risker, uppdatera och i lämplig utsträckning offentliggöra nationella riskbedömningar för penningtvätt respektive finansiering av terrorism,
  2. ge information till verksamhetsutövare, som är utformad så att den kan bidra till verksamhetsutövarnas allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder samt övervakning och rapportering av misstänkta aktiviteter och transaktioner, och
  3. fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring för de myndigheter (organ) som utövar tillsyn över verksamhetsutövare, bland annat när det gäller metoder för tillsyn och regelgivning.

Samordningsfunktionens långsiktiga målsättning är att höja kunskaperna om penningtvätt och finansiering av terrorism hos verksamhetsutövare, tillsynsorgan, brottsbekämpande myndigheter och andra relevanta organ i syfte att motverka denna brottslighet.

Läs mer

Penningtvätt (Finansinspektionen) Länk till annan webbplats.