Standard Business Reporting (SBR) i Sverige

Bolagsverket har lämnat in slutrapporten om regeringsuppdraget om att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar i Sverige. I uppdraget ingick även att utforska och definiera begreppet Standard Business Reporting (SBR).

Sveriges företag ska inte behöva lämna in samma uppgifter till myndigheter fler gånger än nödvändigt. Bolagsverket fick därför regeringsuppdraget att vidareutveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar och liknande för alla företagsformer (N2018/02033FF). Uppdraget ska minska företagens administrativa börda att lämna uppgifter, effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering och möjliggöra att kunna dela information mellan myndigheter vid behov.

Digital inlämning av årsredovisningar är en del i standardiserad företagsrapportering, kallat Standard Business Reporting (SBR). Arbetsgruppen för uppdraget har lämnat förslag på fortsatt arbete, samordning och förvaltning av begreppsstandarder, processer och tjänster för inlämnande och informationsutbyte av finansiell information mellan näringsliv och myndigheter. Redovisningen innehåller rekommendationer som möjliggör etablering av SBR i Sverige, och lämnades in till Regeringskansliet 26 mars 2021.

Vad är Standard Business Reporting (SBR)?

Begreppet SBR är relativt nytt i Sverige och i uppdraget ingår att utforska begreppet och vad Sveriges företag, myndigheter och andra typer av verksamheter vill lägga in i det. I grunden handlar det om att effektivt och säkert utbyta strukturerat data mellan myndigheter och företag. Inom EU pågår liknande arbete bland annat i Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike. I det svenska arbetet är vi måna om att harmonisera arbetet med övriga medlemsstater inom EU, och inom Norden drivs bland annat Nordic Smart Government (NSG) som ska medverka till att skapa ett digitalt affärsekosystem av finansiell information. Mer information om arbetet i Nederländerna finns på SBR International – Standard for digital exchange of business reports Länk till annan webbplats..

I samarbete med Sveriges företagare

Uppdraget genomförs i samråd med Sveriges företagare. Den 15 oktober 2020 genomfördes en hearing där intressenter kunde framföra sina tankar och idéer och om vad som bör inrymmas i SBR. Den 5 februari 2021 återkopplade samverkansmyndigheterna sina rekommendationer till företrädare för Sveriges företagare och näringsliv.

Organisation för uppdraget

Regeringsuppdraget leds av Bolagsverket och genomförs tillsammans med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Myndigheten för digital förvaltning, Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket och Tillväxtverket. Myndighetscheferna, tillsammans med deras företrädare utgör styrgruppen och till den finns en referensgrupp med medlemmar från samma myndigheter kopplade. En operativ arbetsgrupp har arbetat med att ta fram underlaget till rapporten.

Under 2020 och inledningen av 2021 har ett 30-tal utforskande möten genomförts inom kompetensområden juridik, teknik och informationshantering. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med deltagare inom det nordiska samverkansprojektet Nordic Smart Government och Myndighet för digital förvaltnings (DIGG) pågående arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata.

Uppföljning

Stora samhällsekonomiska nyttor väntas med införande av Standard Business Reporting (SBR)

Har du frågor, synpunkter eller vill du veta mer?

Kontakta:

Thomas Flank
thomas.flank@bolagsverket.se
060-18 47 56