Tre snabba frågor om NSG

Vad är NSG?

Nordic Smart Government är ett nordiskt samarbetsprogram för att anpassa den digitala infrastrukturen i Norden.

Det är ambitiöst program som omfattar många intressenter varav några är: tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och myndigheter.

17 myndigheter från Nordens samtliga länder ingår i programmet. De myndigheter som har ansvar över registreringen av företag lede arbetet. I Sverige genomförs arbetet i en nära myndighetssamverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.

Vad ska NSG göra?

Vårt mål är att göra affärsdata tillgänglig och användbar över hela Norden – och därigenom integrera regionen ytterligare.

Vår vision är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

För att nå vårt mål och uppfylla vår vision ska vi skapa ett nordiskt digitalt ekosystem för ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert realtidsflöde av strukturerad och standardiserad data.

För det krävs samverkan över nationer och mellan privata och offentliga aktörer.

Varför ska NSG göra det?

Stor nyttor kan realiseras. Genom att göra affärsdata tillgänglig och användbar för företag och myndigheter, kan 25-27 miljoner euro sparas årligen från 2027. Det samtidigt som vi skapar en enklare vardag för våra nordiska företag genom att kraftigt minska deras administrativa börda och låta dem göra det som de är bäst på – att utveckla sig företag!

Stor nyttor tillfaller även andra intressenter som tjänsteleverantörer inom finanssektorn, affärssystemleverantörer och offentliga aktörer.

NSG bidrar även till innovation och tillväxt.