Om det nordiska samarbetsprogrammet

Nordic Smart Government (NSG) initierades under 2016 av de nordiska företagsregistreringsmyndigheterna. Idén, som då var att automatisera företagens rapportering, har sedan utvecklats vidare och omfattar nu ett digitalt ekosystem för ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert flöde av strukturerad och standardiserad data.

2018 startade de nordiska näringsministrarna nästa fas av NSG genom att ge programmet det övergripande uppdraget att definiera de krav som behöver ställas på såväl de privata som de offentliga digitala systemen för att realisera visionen.

Ta bort hinder och främja digitalisering

Från 2018 och framåt har programmet bland annat arbetat med att definiera regler för digitala system och tjänster samt identifiera nödvändiga ändringar i lagstiftningen som idag hindrar ett effektivt nyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Stor fokus har även legat på att jobba med frågor kopplade till informationssäkerhet – tillsammans ska vi skapa ett säkert och samtyckesbaserat digitalt ekosystem.

17 deltagande myndigheter skapar en gemensam färdplan

För uppgiften att definiera kraven skapades en programorganisation där 17 myndigheter från alla de fem nordiska länderna har deltagit.

Arbetet har utförts i samarbete över de nordiska gränserna och mellan såväl privata som offentliga aktörer. Slutsatserna och de övergripande rekommendationerna från samarbetet kommer att presenteras i en gemensam färdplan för fortsatt realisering av Nordic Smart Government.

Den gemensamma färdplanen ska sätta en tydlig riktning för de kommande åren för nordisk digitalisering och samarbete.


De fem nordiska myndigheterna för företagsregistrering är avtalsparter i programmet, Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.