Det värde NSG skapar

Arbetet med att realisera visionen om Nordic Smart Government (NSG) engagerar många intressenter. Vilket vi är mycket tacksamma för. Det är genom att jobba tillsammans som skapar värde för så många som möjligt.

Inom programmet arbetar vi iterativt, vilket bland annat betyder att vi löpande kan hålla ett tydligt fokus på värdeskapande. Genom dialog med olika aktörer på marknaden har vi identifierat ett antal nyttor som vi ser kan realiseras genom NSG. Nedan följer några.

Nyttor för nordiska små och medelstora företag

Minskad administrativa börda

 • Mindre manuell hantering och en högre grad av automatisering.
 • Automatiserad rapportering till offentliga aktörer.
 • Förenklad handel via anpassade standarder och automatiserad moms - inklusive gränsöverskridande hantering i Norden.

Ökad öppenhet och ökat förtroende

 • Ökad tillgänglighet till detaljerad information.
 • Realtidsöversikt över lönsamhet, kassaflöde och produktlager.
 • Smartare beslutsfattande utifrån mer information och bättre analys.

Ökad bemyndigande för företagen

 • Äganderätt till data.
 • Genom att använda en standard kan data enklare överföras från en affärsleverantör till en annan.
 • Lättare att vara entreprenör.
 • Lättare att uppfylla lagkrav och myndighetsrapportering.
 • Spårbarhet av produkter och material (exempelvis kemikalier, avfall).

Nyttor för tjänsteleverantörer inom finanssektorn

 • Tillgång till högre kvalitet på realtidsdata för exempelvis förbättrad kreditbedömning.
 • Bättre betalningsmetoder mellan banker och företag.

Nyttor för affärssystemleverantörer

 • Tillgång till högre kvalitet på realtidsdata för produktutveckling och innovation.
 • Färre krav från myndigheter, eftersom att alla kommer att arbeta enligt gemensamma standarder.
 • Nya affärsmöjligheter och en utökad marknad där fler små och medelstora företag skulle använda affärssystem.

Nyttor för myndigheter

 • Bättre och snabbare information till statistik, policy och reglering samt för service, efterlevnad och kontroll.
 • Förbättrad insyn och skatterevision.
 • Minimal dokumenthantering som minskar den administrativa bördan och sparar driftskostnader.