Bolagsverket välkomnar digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt

Bolagsverket ser positivt på de förslag som lämnats i regeringskansliets promemoria om användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt.

Bakgrunden till promemorian är ett EU-direktiv om att det ska vara möjligt att registrera aktiebolag och filialer online både på nationell nivå och inom EU. Direktivet ska till exempel göra det möjligt för en person i en medlemsstat att registrera företag i Sverige online.

Bolagsverket välkomnar digitaliseringsdirektivet och hur det nu föreslås föras in i svensk rätt.

– Vi ser positivt på förslaget, säger rättschefen Erik Janzon. Den eftersträvade effekten, att göra det enklare för de som vill starta företag, är något vi välkomnar.

Bolagsverket ser några tillägg och förtydliganden som bör göras. I direktivet föreslås bland annat att Bolagsverket ska ha möjligheten att förelägga en anmälare att personligen inställa sig om det finns skäl att misstänka att anmälarens identitetshandling är förfalskad. Den möjligheten vill Bolagsverket utöka att även innefatta fler företrädare i aktiebolag.

– Utifrån vårt brottsförebyggande arbete är det viktigt att vi får möjlighet att fullt ut motverka felaktiga registreringar, säger Erik Janzon. Det kan innebära att vi behöver kontrollera fler eller andra personer, så att rätt registreringar görs.

I direktivet anges också att bildandet av ett aktiebolag online ska ske snabbt, inom fem dagar.

– Vi tycker också att det ska gå snabbt, det är bra för företagarna, säger Erik Janzon. Det är dock viktigt att vi får möjlighet att pröva underlaget i de ärenden som kommer in för att säkerställa att kvaliteten i våra register är hög. Det kan innebära att vi behöver längre tid om det finns oklarheter eller om vi inte får in alla uppgifter som krävs.

Slutligen anser Bolagsverket att Sverige också borde utnyttja EU-direktivets möjlighet att lagstifta om obligatorisk digital ingivning för aktiebolag gällande alla handlingar och all information.

– Vi ser stora vinster med att digitalisera hela kedjan, säger Erik Janzon. Utifrån syftet med direktivet, en snabbare och effektivare hantering, så tror vi att ett obligatorium skulle ge de nya reglerna bäst genomslag.

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressansvarig
073-181 60 04
stefan.tarnhuvud@bolagsverket.se