Lyckad hearing med företagarna om standardiserad företagsrapportering

I regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar genomfördes en hearing 15 oktober 2020 där svenska företagare fick ge sin syn på standardiserad företagsrapportering, Standard Business Reporting (SBR). Alla deltagare såg stora vinster i en ökad digital inrapporteringskedja till det offentliga.

– Det finns en stor vilja att gå framåt, både från företagarnas sida och från de deltagande myndigheterna, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Bolagsverket driver just nu regeringsuppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar med mera för alla företagsformer (N2018/02033FF). Digital årsredovisning är en del i standardiserad företagsrapportering, SBR, som är ett nytt begrepp i Sverige och syftar till att standardisera finansiell information och skapa ett effektivt och säkert informationsutbyte mellan företag och myndigheter. I uppdragets slutredovisning, som ska vara inlämnad 31 mars 2021, ska begreppet SBR utforskas och Bolagsverket ska ge rekommendationer och förslag på fortsatt arbete inom området.

– Digitalt inlämnad årsredovisning och SBR kommer att förenkla rapporteringen till myndigheterna, säger Lena Munther, uppdragsägare och chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket. Det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige, och därför behöver vi från myndighetssidan titta på nya digitala sätt att strukturera och utbyta finansiell information. Målet är att man som företagare bara ska behöva lämna in information till det offentliga en gång.

Svenska företagares synpunkter viktiga

I beskrivningen för uppdraget framgår det att arbetet ska involvera de som påverkas av en digital finansiell rapportering. Därför arrangerades en hearing 15 oktober 2020 där svenska företagare och intresseorganisationer bjöds in för att presentera sina tankar och idéer. Under tre timmar fick Företagarna, Svenskt näringsliv, XBRLSweden och Nätverket för elektroniska affärer (NEA), möjlighet att ge sin syn på SBR och hur de önskar att arbetet fortskrider.

– Hearingen är en viktig del i vårt arbete, säger Lena Munther. Vi kan inte göra detta slutet och utan inspel från de som faktiskt kommer att beröras av SBR. Hearingen gick bra och vi fick med oss viktiga perspektiv till det fortsatta arbetet. Summerat kan man säga att alla tycker att detta är viktigt och är entusiastiska över att arbetet är på gång. De ser vinsterna i ett införande av standardiserad företagsrapportering.

Deltagande myndigheter i arbetet är Bolagsverket, Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Myndigheten för digital förvaltning, Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket och Tillväxtverket. Under hearingen deltog flera generaldirektörer från myndigheterna, bland annat Annika Stenberg från Bolagsverket, som uppskattade inspelen och engagemanget.

– Det finns en stor vilja att gå framåt, både från företagarnas sida och från de deltagande myndigheterna, säger Annika Stenberg. Just nu tar vi många steg kring digitaliserad företagsinformation, inte minst när nordens näringsministrar nyligen godkände färdplanen för Nordic Smart Government (NSG) .

Material från hearingen finns inom kort att tillgå här på webbplatsen.