Artikeln publicerades 2 juni 2022

Bolagsverket blir beredskapsmyndighet

Regeringen presenterade förra veckan en historisk myndighetsreform för utvecklingen av civilförsvaret. Syftet är att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. Bolagsverket blir en beredskapsmyndighet inom sektorn för försörjning av grunddata från och med 1 oktober 2022.

– Beslutet innebär ökade säkerhetskrav för oss på Bolagsverket för att trygga kontinuitet för tillgång på de data myndigheten registerför, säger Mats Svärdsudd, säkerhetsansvarig på Bolagsverket.

Mats Svärdsudd, säkerhetsansvarig på Bolagsverket

Bolagsverket ska ha god förmåga att motstå risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Tillsammans med flera andra myndigheter blir vi nu en del av regeringens satsning för stärkt beredskap för kris, höjd beredskap och krig.

– För Bolagsverket innebär detta bland annat att det kommer att ställas högre krav på vår samlade förmåga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete med särskilt fokus på krisberedskap och informationssäkerhet, säger Mats Svärdsudd.

Nu stärks de långsiktiga förmågorna

– Vi har förberett oss inför regeringens beslut vilket var väntat, säger Svärdsudd. Vi ser nu över våra kontinuitetsplaner och förbereder även information. Vi står väl rustade för det nya ansvaret och har i det förberedande arbetet identifierat bland annat nyckelkompetenser som ska stärkas upp, vilket vi nu gör, säger säkerhetsansvarig Mats Svärdsudd.

De olika beredskapssektorerna

Tillgång till rent dricksvatten, fungerande elförsörjning, transporter och fungerande transportinfrastruktur – det är nödvändiga förutsättningar i vardagen men också under fredstida krissituationer och höjd beredskap. Därför inrättar regeringen tio beredskapssektorer för att stärka motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner.

I beredskapssektorerna ingår beredskapsmyndigheterna. För varje sektor utses också en sektorsansvarig myndighet, som ska leda arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Den sektorsansvariga myndigheten ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja beredskapsmyndigheterna och verka för att samordning sker med andra aktörer.

Inom sektorn försörjning av grunddata där Bolagsverket befinner sig är det Skatteverket som är sektorsansvarig myndighet.

Följande beredskapssektorer inrättas:

 • Ekonomisk säkerhet
 • Elektroniska kommunikationer och post
 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Försörjning av grunddata
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Livsmedelsförsörjning och dricksvatten
 • Ordning och säkerhet
 • Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
 • Transporter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvars­planeringen.

Beredskapsmyndigheter

 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Energimarknadsinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Lantmäteriet
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksgäldskontoret
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens skolverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Säkerhetspolisen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Läs mer

Regeringens pressmeddelande: Stärkt beredskap för kris och krig Länk till annan webbplats.