Uppdaterad information om brexit

Februari 2021

Den brittiska regeringen och EU-kommissionen kom den 24 december 2020 överens om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet började gälla den 1 januari 2021.

Genom avtalet omfattas inte längre Storbritannien av EU:s regler och deltar inte längre i EU:s inre marknad eller i tullunionen. Storbritannien tillhör inte heller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vilket får konsekvenser för vissa företag.

Har ditt företag företrädare som är bosatta i Storbritannien?

Sedan den 1 januari 2021 anses alla företrädare i aktiebolag, ekonomiska föreningar och filialer som är bosatta i Storbritannien vara bosatta utanför EES-området. Ett visst antal av företrädarna måste bo i EES. Om företaget har företrädare som är bosatta i Storbritannien, kanske styrelsen inte längre uppfyller kravet på bosättning efter den 1 januari 2021. Du behöver därför se över om företaget uppfyller kravet.

Vilka måste bo i EES?

De här företrädarna i ett aktiebolag och en ekonomisk förening måste bo i EES:

 • minst hälften av styrelseledamöterna, inklusive arbetstagarrepresentanter
 • minst hälften av styrelsesuppleanterna inklusive arbetstagarrepresentanter
 • den verkställande direktören
 • alla vice verkställande direktörer
 • minst en av de särskilda firmatecknarna, om det finns några.

De här företrädarna i en filial måste bo i EES:

 • den verkställande direktören
 • alla vice verkställande direktörer.

Anmäl nya företrädare

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska välja nya företrädare på stämman så att kravet på bosättning blir uppfyllt och sedan anmäla ändringen till oss. Anmälan kan du göra i vår e-tjänst på verksamt.se.

Filialer ska välja nya företrädare så att kravet på bosättning blir uppfyllt och sedan anmäla ändringen till oss. Använd blanketten Ändringsanmälan – filial, nr 888 (108 kB) Pdf, 107 kB. .

Ansök om dispens

Du kan också ansöka om dispens från kravet på bosättning. Använd blanketten Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES, nr 814 (103 kB) Pdf, 103 kB. .

Revisorer måste bo inom EES

För de företag och föreningar som ska ha revisorer finns det också ett krav på bosättning. En auktoriserad revisor ska vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES, enligt 4 § revisorslagen (2001:883). Samma krav gäller för godkända revisorer enligt 6 § revisorslagen (2001:883).

Utländska filialer måste skicka in årsredovisningen till oss

Eftersom Storbritannien inte längre är med i EES ska filialen skicka in årsredovisningen både för det brittiska företaget och för filialen.

Bankintyg får inte vara utfärdade i Storbritannien

Vid registrering av aktiebolag, vid nyemission, vid emission av konvertibler och vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner krävs ibland bankintyg från:

 • en bank
 • ett kreditmarknadsföretag
 • ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom EES.

Vi godtar inte längre bankintyg utfärdade i Storbritannien.

Gränsöverskridande fusion kan bara ske inom EES

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som ska delta i en gränsöverskridande fusion gäller att de måste ha sin hemvist inom EES. Eftersom Storbritannien inte är med i EES kan inte en gränsöverskridande fusion göras med företag eller föreningar i Storbritannien.

Europeiska associationsformer

Storbritannien omfattas inte av de europeiska företagsformer som Bolagsverket är ansvarig myndighet för i Sverige eftersom de baserar sig på EU-förordningar. Det gäller:

 • europabolag
 • europakooperativ
 • europeiska ekonomiska intressegrupperingar
 • europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

Frågor och svar

Här följer några frågor och svar om brexit

Kan företaget ansöka om dispens på grund av brexit?

Företaget, föreningen eller filialen bör i första hand se över om det är möjligt att välja företrädare så att kravet på bosättning uppfylls.

Kostar det lika mycket att ansöka om dispens på grund av brexit?

Ja, i dagsläget kostar en dispens  975 kronor för aktiebolag och föreningar och  685 kronor för filialer oavsett om dispensen gäller brexit eller inte.

Vad gäller om ett företag har dispens från bosättningskravet redan idag, måste den sökas om i och med brexit?

Ja, i de flesta fall om företaget har företrädare som bor i Storbritannien.

Hur länge kommer blanketten Ansökan om dispens från kravet på bosättning inom EES på grund av brexit, nr 814 b, att finnas tillgänglig?

Blanketten kommer att finnas tillgänglig till och med den 31 mars 2021.

Vad händer nu med de företag som på grund av brexit inte uppfyller bosättningskravet?

Vi registrerar en anmärkning i registret om att kravet på bosättning inte är uppfyllt. Det innebär att styrelsen inte uppfyller lagens krav.

Hur lång är handläggningstiden för dispensärenden?

Vi handlägger ansökningar om dispens på grund av brexit löpande.

Kan en särskild delgivningsmottagare registreras för att en filial ska slippa behöva ansöka om dispens?

Nej.

Räknas Nordirland som ett land inom eller utom EES efter den 1 januari 2021?

Nordirland tillhör Storbritannien och tillhör därför inte EES efter den 1 januari 2021.

Måste en särskild delgivningsmottagare registreras för filialen om den verkställande direktören får dispens från bosättningskravet?

Ja, om filialen endast har en verkställande direktör bosatt utanför EES-området som fått dispens måste en särskild delgivningsmottagare registreras hos Bolagsverket. Anmälan görs av filialens verkställande direktör på blanketten Ändringsanmälan – filial, nr 888 (108 kB) Pdf, 107 kB. . Avgiften är  800 kronor.

När måste filialen skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket?

De filialer som drivs av ett brittiskt företag ska upprätta en årsredovisning för filialen och skicka in den till Bolagsverket om sista dagen på perioden infaller efter 31 december 2020. För perioder som avslutas innan det datumet kan filialen välja att avsluta bokföringen med ett årsbokslut. Det är bokslutsdagen, alltså sista dagen på redovisningsperioden, som är avgörande för hur bokföringen får avslutas.

Läs mer om brexit

Samlad engelsk information om brexit (Relations with the United Kingdom) Länk till annan webbplats. – EU-kommissionens webbplats.

Storbritannien – frihandelsavtalet med EU Länk till annan webbplats. – Kommerskollegiums webbplats.

Samlad information om brexit för dig som driver företag Länk till annan webbplats. – verksamt.se.

Ändringar i Finansinspektionens företagsregister Länk till annan webbplats. – Finansinspektionens webbplats.

Brexitavtalet – det här gäller för företagen Länk till annan webbplats. – Svenskt Näringslivs webbplats.

Om brexit på Skatteverkets Länk till annan webbplats. och Integritetsskyddsmyndighetens Länk till annan webbplats. webbplatser.