Stor ökning av nyregistrerade bolag under 2020 – färre bolag avslutades

Antalet företag i Bolagsverkets register ökade med 1,7 % under 2020 jämfört med 2019, sett till de fyra vanligaste företagsformerna. Samtidigt avslutades något färre företag under 2020 jämfört med året innan.


Under 2020 startades 73 461 företag i Sverige bland de fyra vanligaste företagsformerna, aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Det är en ökning med 14 % mot året innan och antalet aktiebolag ökade med nästan 25 %. Bland de andra tre företagsformerna backade nyregistreringarna. Till exempel väljer betydligt färre kommanditbolag som företagsform där nyregistreringen minskade med cirka 35 %. Sett till Bolagsverkets hela register ökade antalet bolag bland de fyra företagsformerna med 1,7 %. Motsvarande siffror mellan 2018 och 2019 var 0,6 %.

– Företagandet i Sverige ökar och vi ser en stor ökning av aktiebolag i våra register, säger Helene Thorgren, chef för företagsregistreringen på Bolagsverket. När kravet på aktiekapital halverades sänktes också tröskeln för många att välja aktiebolag som bolagsform. Men pandemin har också säkert påverkat faktumet att många startar företag under året.

Färre bolag avslutades under 2020, svag ökning av inledda konkurser

Antalet bolag som avslutas har legat stabilt under de senaste åren. Under 2020 avslutades 56 916 bolag och under 2019, 57 720, en minskning på 1,4 %.

– Antalet bolag som varje år avslutas ligger ganska stadigt under de senaste tre åren, säger Helene Thorgren. Ett bolag kan avslutas av flera skäl, till exempel genom likvidation, fusion eller konkurs. Tittar man på de bolag i våra register som har en inledd konkurs ser vi att det är något fler under 2020 mot 2019, en ökning med 3,9 %.

Fakta

Nyregistrerade företag

År
Aktiebolag
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kommanditbolag
Totalt
2018
45 590
14 782
2 787
461
63 620
2019
46 378
14 865
2 683
538
64 464
2020
57 682
13 427
2 000
352
73 461

Avslutade företag

År
Aktiebolag
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kommanditbolag
Totalt
2018
20 299
28 225
6 276
1 387
56 187
2019
20 628
30 142
5 701
1 249
57 720
2020
20 965
29 374
5 271
1 306
56 916

Befintliga företag

År
Aktiebolag
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kommanditbolag
Totalt
2018
589 258
315 303
45 585
16 603
966 749
2019
615 005
300 026
42 545
15 914
973 490
2020
651 721
284 079
39 243
14 991
990 034

Inledda konkurser

År
Antal
2019
6 358
2020
6 603