Ändrade rutiner för beslut per capsulam

Vår praxis har tidigare varit att beslut som fattats per capsulam ska undertecknas med datum vid varje underskrift och att det är det senaste datumet som vi anser vara datum för beslutet. Det har vi ändrat nu.

Här kan du läsa vad per capsulam innebär och vad vi kräver av beslut som har fattats av styrelsen eller av bolagsstämman per capsulam.

Ta beslut utan att hålla ett styrelsemöte

Om samtliga styrelseledamöter är överens kan styrelsen fatta beslut utan ett styrelsemöte. Det kallas att hålla ett styrelsemöte per capsulam och det är som ett godkännande av ett beslutsförslag i efterhand.

Beslutet och att det har fattats utan styrelsemöte (per capsulam) ska antecknas i ett protokoll. Beslutet blir giltigt när samtliga styrelseledamöter har skrivit under protokollet.

Syftet med styrelsemöten är dock att styrelsen sammanträder. Ju fler som ingår i styrelsen desto större är sannolikheten att någon vill diskutera en fråga innan ett beslut fattas. Vid svårlösta frågor och i företag med många styrelseledamöter är det därför svårt att fatta beslut per capsulam.

Det här gäller:

  • Det ska framgå av protokollet att besluten har tagits per capsulam (utan sammanträde på vanligt sätt).
  • Alla styrelseledamöter måste vara överens om sättet att besluta, det vill säga att det sker per capsulam.
  • Alla styrelseledamöter ska skriva under protokollet.
  • Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett).
  • Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.

Ta beslut utan att hålla en bolagsstämma

Om samtliga aktieägare är överens kan de fatta beslut utan en bolagsstämma. Det kallas att hålla en bolagsstämma per capsulam och det är som ett godkännande av ett beslutsförslag i efterhand.

Beslutet och att det har fattats utan bolagsstämma (per capsulam) ska antecknas i ett protokoll. Beslutet blir giltigt när samtliga aktieägare har skrivit under protokollet.

Syftet med en bolagsstämma är dock att aktieägarna sammanträder. Särskilt i företag med många aktieägare är det sannolikt att någon vill diskutera en fråga innan ett beslut fattas. I aktiebolag med många aktieägare är det därför i praktiken svårt att genomföra per capsulam-beslut. De lämpar sig bäst för frågor där alla är överens.

Det här gäller:

  • Det ska framgå av protokollet att besluten har tagits per capsulam (utan sammanträde på vanligt sätt).
  • Alla aktieägare måste vara överens om sättet att besluta, dvs. att det skett per capsulam.
  • Alla aktieägare ska skriva under protokollet.
  • Datum ska framgå av protokollet (när beslutet skett).
  • Ordförande, protokollförare och justerare behöver inte väljas.