Regeringen vill förlänga lagen som underlättar genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Nu föreslår regeringen att lagen ska gälla till utgången av 2021.

Lagen som togs fram för att minska smittspridning av Covid-19 vid bolags- och föreningsstämmor är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020.

Eftersom att pandemin fortfarande pågår föreslår regeringen därför att den tillfälliga lagen förlängs och ska gälla till utgången av 2021.

Det återstår nu för riksdagen att besluta om förlängningen, ett beslut som väntas tas i november.

Kort om vad den tillfälliga lagen innebär

Lagen började gälla den 15 april 2020 och innebar inledningsvis att företagen fick en ökad möjlighet att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Efter lagändringar som trädde i kraft den 18 maj 2020 finns nu också möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Det betyder att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller bara genom poströstning. Om stämman hålls med hjälp av enbart poströstning, ska aktieägare och medlemmar även kunna ta tillvara sina övriga rättigheter per post.

Referenser

Tillfällig lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Länk till annan webbplats.

Prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Länk till annan webbplats.

Tidigare förarbeten

Prop. 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Länk till annan webbplats.

Prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Länk till annan webbplats.