Minskat och förenklat uppgiftslämnande

Att förenkla vardagen för företag skapar förutsättningar för fler och växande företag.

Att företagare ibland behöver lämna samma uppgift till flera statliga myndigheter i sin dagliga verksamhet kostar pengar för både företag och myndigheter. Därför har Bolagsverket tillsammans med Skatteverket, Tillväxtverket och Uppgiftslämnarutredningen fått i uppdrag av regeringen att realisera en servicetjänst (Uppgiftslämnarservice för företag).

I mars 2015 levererades den första delen av uppdraget. Det innebär att det nu finns ett system för uppgiftslämnande, vilket betyder att grundförutsättningarna för Uppgiftslämnarservice för företag finns på plats. Under 2015 kommer systemet att utvecklas vidare.

Efter leveransen i mars 2015 ser företagarna mer information på Mina sidor på verksamt.se. Det finns fler grundläggande uppgifter om företaget, vilka hämtas från medverkande myndigheter. Via Mina sidor kan företagarna även ändra sina grundläggande uppgifter genom att använda utpekade e-tjänster eller kontaktvägar.

En annan förändring på verksamt.se är att Lämna uppgifter och sök tillstånd (före detta Hitta tillstånd) nu även visar upp uppgiftskrav från uppgiftskravsregistret. Dessa två insatser är ett första steg mot en enklare vardag för företagare.

Uppgiftslämnarservice för företag

Det system som nu byggts består av flera delar:

  • Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag
  • Uppgiftskravstjänst
  • Ny funktionalitet på verksamt.se
  • Möjlighet att få aviseringar via digital brevlåda

Ny webbplats – uppgiftskrav.se

Som en del av uppdraget har en ny webbplats lanserats – uppgiftskrav.se. Här kan alla intresserade hitta information om myndigheters uppgiftskrav genom att söka i uppgiftskravsregistret. Det går även att ladda ner informationen som öppna data/PSI.

Vad är en sammansatt bastjänst?

En bastjänst är enligt E-delegationens principer för digital samverkan, en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning. En bastjänst kännetecknas av att den saknar användargränssnitt. Istället sker anrop till tjänsten från ett annat program för vidareförädling och presentation av andra parter. När någon part sammanställer information från flera bastjänster och presenterar denna information som en ny bastjänst, kallas den nya tjänsten för en sammansatt bastjänst.

Den sammansatta bastjänsten som nu utvecklats förmedlar grundläggande uppgifter om företag, exempelvis företagsnamn och postadress, från olika myndigheter till verksamt.se. Uppgifterna används i första hand på Mina sidor på verksamt.se och för möjligheten till förifyllnad i myndigheters e-tjänster.

Vad är ett uppgiftskrav och en uppgiftskravstjänst?

Med uppgiftskrav menas krav på företag enligt lag, förordning eller föreskrift att lämna uppgifter till en myndighet. Ett uppgiftskrav kan leda till att ett företag behöver lämna in flera olika uppgifter till flera myndigheter.

Som ett led i arbetet med att minska och förenkla företagares uppgiftslämnande, har 14 myndigheter1 samlat sina uppgiftskrav i ett uppgiftskravsregister. Innehållet i registret hanteras av den uppgiftskravstjänst som utvecklats och den förmedlar informationen vidare till verksamt.se

1Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Använd e-tjänsten

Uppgiftskrav.se Länk till annan webbplats.