Vanliga frågor från allmänheten om verklig huvudman

Här hittar du svar på vanliga frågor om att anmäla verklig huvudman.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Hur tar vi reda på vem som är verklig huvudman?

Ni måste ta reda på om företaget eller föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska ni även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget eller föreningen.

Ni kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Då har ni ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Företaget eller föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. 

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar. Och även barn och deras makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag/föreningar är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen/föreningarna i gruppen.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman i ett aktiebolag

1. En aktieägare kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman.
Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

2. Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman.
Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

3. En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman.
Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 

4. En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 procent. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

5. Fyra aktieägare kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman.
Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

6. Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan aktiebolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Hur anmäler jag verklig huvudman?

Det är obligatoriskt att anmäla i vår e-tjänst på bolagsverket.se. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan ansöka om dispens.

Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens. Vi ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Varför går det bara att anmäla verklig huvudman elektroniskt?

Det är bestämt i förordningen om registrering av verkliga huvudmän (2017:667) att anmälan ska göras elektroniskt.

Vi ger alltid dispens från att anmäla elektroniskt om du inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet. Har du andra skäl gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den.

När ska jag anmäla verklig huvudman?

Befintliga företag, föreningar och andra juridiska personer (som var registrerade den 1 augusti 2017, när lagen började gälla) skulle ha anmält senast den 1 februari 2018. Om du inte har anmält än, gör det så snart som möjligt!

Alla nybildade företag (som registreras från och med den 1 augusti 2017) har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman.

Kostar det något att anmäla verklig huvudman?

Ja, det kostar 250 kronor och du väljer om du vill betala med kort eller faktura, ett så kallat "Beslut om avgift" som vi skickar till dig.

Vad ska anmälan innehålla?

Den ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer (om det finns)
 • företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verkliga huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen – exempelvis genom att äga aktier – samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Omkring 800 000 företag, föreningar och andra juridiska personer måste anmäla verklig huvudman. Dessa är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Filialer (det utländska företag som driver filialen)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Offentliga korporationer och anstalter
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster (om de förvaltas från Sverige)
 • Understödsföreningar
 • Vattenförbund
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Vilka behöver inte anmäla verklig huvudman?

Dessa ska inte anmäla verklig huvudman:

 • Börsbolag och dotterbolag till börsbolag
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.

Måste jag göra en anmälan även om det inte finns någon verklig huvudman?

Ja. Om det saknas verklig huvudman ska du anmäla det.

Ideella föreningar har speciella regler – de behöver bara anmäla om de har någon verklig huvudman.

Hur gör jag om jag anmält fel uppgifter?

Då loggar du in i e-tjänsten och på sidan Uppgifter om verklig huvudman väljer du att ändra eller ta bort och fylla i nya uppgifter.

Vad händer om jag inte gör någon anmälan till registret?

 • Att anmäla till registret är en skyldighet enligt lag. Det ser inte bra ut att inte uppfylla sina lagliga skyldigheter.
 • Ett av registrets syften är att visa upp att företaget eller föreningen inte har något att dölja vad gäller penningtvätt och finansiering av terrorism. Att inte göra en anmälan i rätt tid kommer medföra en markering som är avsedd som en varningssignal för alla som har med företaget/föreningen att göra.
 • Att man inte gjort någon anmälan kommer vara en offentlig uppgift som är enkelt tillgänglig via internet.
 • Många verksamheter, bland annat banker, finansbolag och kreditupplysningsföretag, ska använda registret när de riskbedömer sina kunder. Att inte finnas med i registret kan innebära att företaget eller föreningen åsätts en högre risk och därmed får sämre villkor eller att banken helt avstår från att ha företaget eller föreningen som kund.
 • Bolagsverket kan komma att ålägga både företaget eller föreningen och dess företrädare att betala kännbara penningbelopp i form av viten till dess att en anmälan kommer in.

Varför ska Bolagsverket ha ett register över verkliga huvudmän?

Registret är till för att exempelvis finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Företag utnyttjas dagligen för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket är ett stort samhällsproblem. För att bekämpa detta har EU beslutat att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän.

Vad innehåller registret för uppgifter?

Det innehåller uppgifter om den eller de verkliga huvudmännen (namn, personnummer, bosättningsland och medborgarskap) och företagets/föreningens/den juridiska personens namn och organisationsnummer.

Har Bolagsverket något register över aktieägare?

Nej, Bolagsverket har inte något register över vem som äger aktier i ett aktiebolag. Det står bara i företagets egen aktiebok, som alla företag måste hålla uppdaterad.

Vill du veta vem som äger aktier i ett företag ska du kontakta företaget. Aktieboken är offentlig, vilket innebär att företaget ska låta dig läsa i den om du ber om det.

Läs mer om aktiebok på sidan Aktiebok och aktiebrev.

Kan jag anmäla verklig huvudman i er e-tjänst på verksamt.se?

Nej, du kan bara anmäla detta på bolagsverket.se.

Kan jag söka i registret?

Ja, det kan du göra. Men tänk på att för att du ska kunna se information om verklig huvudman i ett specifikt företag, så måste det företaget ha gjort en anmälan. Annars kommer du inte att hitta företaget i registret.

Det företag jag letar efter finns inte i registret över verkliga huvudmän. Varför?

Då har inte det företaget anmält någonting till registret ännu. Det är alltså enbart de företag som gjort en anmälan till registret som syns när du söker.

Det här betyder att registret inte innehåller så mycket information i början, innan företag och föreningar hunnit göra sin anmälan.

När ska jag anmäla nya uppgifter till registret över verkliga huvudmän?

Du ska göra en anmälan till registret över verkliga huvudmän om det sker en förändring i företaget eller föreningen som gör att den registrerade uppgiften i registret ändras.

Lär dig mer om verklig huvudman