Om verklig huvudman – utländska juridiska personer med verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag som har verksamhet i Sverige kan behöva göra en anmälan till registret över verkliga huvudmän.

Vilka utländska juridiska personer ska anmäla?

Utländska företag/föreningar som har verksamhet i Sverige ska följa de regler som gäller för motsvarande svenska juridiska personer. Utländska företag/föreningar som har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver dock inte göra en anmälan till Bolagsverket om de redan har registrerat eller ska registrera verklig huvudman i ett annat register inom EES.

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan du kan anmäla verklig huvudman måste den utländska juridiska personen ta reda på om den har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska den utländska juridiska personen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar den utländska juridiska personen.

Den utländska juridiska personen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar den utländska juridiska personen. Då har den utländska juridiska personen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Den utländska juridiska personen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar den utländska juridiska personen. En person kan kontrollera en utländsk juridisk person på olika sätt, exempelvis:

  • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen, bolagsavtal eller jämförbar handling som gör att en person är verklig huvudman.

Om den utländska juridiska personen hör hemma i ett land inom EES ska bedömningen om vem som är verklig huvudman utgå från de svenska reglerna.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en utländsk juridisk person tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen i gruppen.

Olle äger 100 % av Företag A som äger 100 % av Företag B, Olle är därför verklig huvudman i både Företag A och Företag B.

Exempel

Ett utländskt företag har en filial i Sverige. Det utländska företaget hör hemma i Tyskland och har anmält uppgift om verklig huvudman till registret där. Det tyska företaget behöver därför inte göra en anmälan till det svenska registret.

Ett utländskt företag har verksamhet i Sverige. Företaget hör hemma i Kanada och är jämförbart med ett svenskt aktiebolag. Företaget ska därför följa de regler som gäller för svenska aktiebolag vad gäller anmälan om verklig huvudman.

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om den utländska juridiska personen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till oss. Du ska också anmäla till oss om den utländska juridiska personen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

För att göra en anmälan för den utländska personen behöver du kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

Om uppgifterna ändras ska den utländska juridiska personen göra en ny utredning och en ny anmälan.

Anmälan ska bland annat innehålla

  • organisationsnummer
  • företagsnamn
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget
  • omfattningen av kontrollen, i procent
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar den utländska juridiska personen tillsammans med närstående eller genom andra företag.

Vill du veta mer om anmälan? Läs på sidan Så anmäler du verklig huvudman.