Vad är ett patentombud?

Patentombudsnämndens logotyp

Patenträttsliga frågor är ofta både tekniskt och juridiskt komplicerade och kräver tillgång till kvalificerade experter. Det är därför vanligt att patentombud, som arbetar på exempelvis advokatbyråer eller patentbyråer, utför ett företags patenträttsliga arbete.

Ett patentombud kan vara auktoriserat. Du ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden.

Krav för auktorisation

För auktorisation krävs att du

  • har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet
  • har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
  • är verksam som patentombud
  • är hederlig och i övrigt lämplig att arbeta som patentombud.

Du får inte

  • vara underårig
  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regler för auktoriserade patentombud

Ett auktoriserat patentombud har strikt tystnadsplikt och får inte vittna i rättegång om förtrolig patentrelaterad klientinformation.

Auktoriserade patentombud måste följa god patentombudssed och står under tillsyn av Patentombudsnämnden. Läs mer om god patentombudssed i Patentombudsnämndens allmänna råd (BOLFS 2012:1), som är en del av Patentombudsnämndens författningssamling.

Varje år måste auktoriserade patentombud genomgå minst 10 timmar strukturerad professionell vidareutbildning. Anmäl kurser som du har gått.