Fusion och delning – företagsinteckningar

Om ett företag förvärvats genom fusion eller delning (fission) kan stämpelskatt få tillgodoräknas då nya företagsinteckningar tas ut i det övertagande företaget.

Förutsättningen för att kunna tillgodoräkna sig stämpelskatt för de nya företagsinteckningar som tas ut i det övertagande företaget är att ansökan om de nya företagsinteckningarna kommer in till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar inom sex månader efter att fusionen eller fissionen avslutats.

Som en särskild förutsättning gäller att samtliga tillgångar, skulder och andra förpliktelser hos ett företag ska tas över av ett annat företag, vid delning av minst två företag.

Det överlåtande företaget ska vidare upplösas utan likvidation. Företagsinteckningsbreven i företaget som upphört genom fusionen eller delningen, dödas inte och behöver därför inte skickas in.

Intyg som styrker fusion eller delning krävs

Skicka in ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor eller en sakkunnig person (eller möjligen annan utredning),  som styrker att den förvärvade näringsverksamheten omfattas av fusionen och drivs vidare av det övertagande företaget. Detsamma gäller även när näringsverksamhet förvärvats genom delning av aktiebolag i de fall då det överlåtande bolaget därmed är upplöst.