Kreditsäkerhet

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt som skapats för att en företagare ska kunna använda sin rörelseegendom som kreditsäkerhet. Kreditsäkerheten avgörs av företagsinteckningsbrevet belopp.

Att som företagare lämna över ett företagsinteckningsbrev till en borgenär innebär att företagsinteckningen blir en säkerhetsrätt. Denna säkerhetsrätt kallas för företagshypotek. Företagshypoteket gäller som säkerhet för en fordran från borgenären.

Företagshypoteket omfattar inte kassamedel eller bankmedel, aktier eller andra finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning, egendom som kan intecknas på annat sätt eller egendom som varken kan utmätas eller ingå i en konkurs.

Säkerheten upplåts då företagsinteckningsbrevet överlämnats

Säkerheten upplåts genom att en företagare överlämnar ett skriftligt företagsinteckningsbrev till en borgenär. Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev anses vara överlämnat till borgenären och säkerheten därmed upplåten när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

Borgenären har förmånsrätt

Den säkerhet som grundas på företagsinteckningar ger särskild förmånsrätt. Vid en eventuell utmätning eller om företagaren skulle gå i konkurs har borgenären förmånsrätt att få betalning ur den intecknade egendomen. Förmånsrätten gäller upp till företagsinteckningsbrevets belopp och för vissa tillägg.

När företagsinteckningen beviljades avgör betalningsföljden

En företagsinteckning har företräde i förhållande till en annan företagsinteckning utifrån vilken tidsföljd som de olika företagsinteckningarna beviljades. Den borgenär som innehar den äldsta företagsinteckningen har därmed företräde att få betalning ur den intecknade egendomen vid en eventuell utmätning eller konkurs.