Fler verksamheter

Företagsinteckningar, patentombud, försäkringsförmedlare, anknutna ombud och registret mot penningtvätt är verksamheter vi har lite vid sidan av vår registreringsverksamhet. Här kan du läsa mer om dessa.

Företagsinteckningar

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet för företagsinteckningar och myndighet för inteckningsbrevsregistret.

Patentombud

Patentombudsnämnden hanterar auktorisationen och tillsynen över patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden.

Försäkringsförmedlare

En försäkringsförmedlare jobbar med att föreslå, ingå och förvalta försäkringsavtal för någon annans räkning. Försäkringsförmedlare ska registrera sig hos Bolagsverket.

Anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden

Svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag inom EES kan utse anknutna ombud. Ett anknutet ombud ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt. Registret har kommit till för att förhindra att pengar som kommer från brottslig verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Registret över verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.