Fullmakter – Företagsärenden för ombud

Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget kan lämna en fullmakt till någon annan så att denna kan skriva under åt dem. Ett exemplar av fullmakten ska alltid finnas hos dig som blivit tilldelad fullmakten.

Endast fysiska personer kan vara ombud

Tänk på att endast fysiska personer kan agera som ombud vid Bolagsverket från och med den 1 juli 2018. Från och med då kommer en fullmakt som är ställd till en juridisk person inte att godtas av Bolagsverket.

Det innebär också att en underfullmakt måste utfärdas av den fysiska person som är ombud. För att ombudet ska kunna utfärda en underfullmakt måste denna rätt framgå av ombudets fullmakt.


Exempel: Företaget ger fullmakt till en fysisk person (ombud). Av fullmakten framgår att ombudet får sätta någon annan i sitt ställe – Ombudet ger en underfullmakt till någon annan fysisk person.
Bilden visar ett exempel på en godkänd fullmaktskedja.

Fullmakt som gäller tillsvidare

Om du som ombud har fått en fullmakt som gäller tills vidare från din kund kan du själv skriva under ärenden. En sådan fullmakt ska du skicka in med post i original eller som bestyrkt kopia till Bolagsverket.

Innebär fullmakten från din kund att du i din tur även kan ge anställda en så kallad ombudsfullmakt ska den upprättas som en avskrift i e-tjänsten av det original som finns hos dig.

Andra fullmakter

Du kan även använda dig av andra typer av fullmakter, till exempel en fullmakt som gäller för ett visst ärende. Exempel på olika godkända fullmakter finns på exempelsidan.

Exempel på handlingar – Företagsärenden för ombud

Skicka in din fullmakt till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall