Avslutade projekt

Här samlar vi information om våra avslutade projekt.

AI-avläsning tillsammans med Chalmers

Forskare från Chalmers driver ett antal aktiviteter där data från Bolagsverkets företagsregister behövs. Tillsammans utforskar vi lösningar som kan läsa av information i skannade dokument genom att använda artificiell intelligens (AI). Informationen ska sedan kunna användas i nya projekt och tjänster.

Det här arbetet startade vid årsskiftet 20/21 med två examensarbeten som tog sikte på olika inriktningar och frågeställningar – AI-teknik för att läsa nyckeltal från handlingar och tillämpning av teknik för att upptäcka och förebygga ekobrott. Examensarbetena slutfördes i maj 2021.

AI-teknik för att läsa nyckeltal från handlingar

Ett av examensarbetena innefattade utvärdering av olika metoder för att läsa nyckeltal från inskannade årsredovisningar. En stor utmaning var att skapa ett facit med korrekta siffror för att avgöra hur bra en kod fungerar för olika dokument. Bildbehandling användes också för att ta bort brus från dokument. Koden hade ändå svårt att ibland skilja på vissa siffror, till exempel 1 och 7. Trots det gav det väldigt bra resultat.

För de nyckeltal som studerades lyckades rätt siffra läsas ut i 90 % av fallen. Dessutom togs det fram förslag på bildbehandling som kan leda till ännu bättre resultat. En bra fortsättning skulle vara att utvärdera resultaten för ett större antal dokument och att arbeta vidare med bildbehandlingen.

Tillämpning av teknik för att upptäcka och förebygga ekobrott

Det andra examensarbetet undersökte vad ekonomisk brottslighet är och hur det kan upptäckas i finansiell data samt förebyggas med hjälp av AI och machine learning (ML). Det togs även fram en klassificeringsmodell som kan identifiera misstänkta bolag.

En utmaning var bristen på data då endast en liten del av materialet från Ekobrottsmyndigheten som användes för att göra klassificeringen, kunde kopplas till de digitalt inlästa årsredovisningarna. Det gjorde det svårare att skapa bra modeller.

I litteraturstudien visades främst att utbytet av data mellan myndigheter försvåras av lagstiftning och sekretess. Arbetet har visat att det går att skapa en fungerande modell för att identifiera misstänkta företag och med bättre och mer ”träningsdata” kan en ännu robustare modell skapas.

2021-09-14

Värdering av affärsidéer tillsammans med KTH

Går det att kombinera företagsdata så man att man skapar information som ger mervärde för entreprenörer och investerare? Det har två studenter från KTH i Företagsdatalabbet utforskat.

Läs mer om undersökningen:

Databasverktyg för marknadsanalys – en undersökning om data och designval Pdf, 3 MB.