Användarvillkor för Företagsdatalabbets API

1. Om villkoren

Dessa villkor gäller för Företagsdatalabbet. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem.

2. Om Företagsdatalabbets labbdata om företag

Den data som finns tillgänglig via Företagsdatalabbet är av karaktär labbdata, det innebär att den inte är korrekt återgiven. Labbdatan ska användas i syfte att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler.

3. Tillgång till Företagsdatalabbet

När du accepterat dessa villkor, så skickar Bolagsverket ett aktiveringsmail. Genom att verifiera e-postadressen i aktiveringsmailet får du tillgång till Företagsdatalabbet.

Företagsdatalabbet är normalt tillgänglig dygnet runt. Bolagsverket kan när som helst utan föregående varsel tillfälligt stänga tillgången till Företagsdatalabbet om tekniska eller rättsliga omständigheter kräver det. I den mån det är möjligt informerar Bolagsverket på Företagsdatalabbet om sådana åtgärder och om planerade underhåll.

4. Skyldigheter vid användning av Företagsdatalabbet

Du har själv ansvar för eventuella skador som användningen av din användaridentitet leder till.

5. Avbrytande av tillgång till Företagsdatalabbet

Bolagsverket kan avbryta tillgången till Företagsdatalabbet tillfälligt eller permanent om du åsidosatt dina övriga skyldigheter enligt villkoren.

6. Ansvarsbegränsning

Labbdatan får inte användas i kommersiellt syfte.

Bolagsverket ansvarar inte för skada som orsakats av att tillgängligheten till Företagsdatalabbet förhindrats eller begränsats på grund av tekniska eller rättsliga omständigheter.

Bolagsverket ansvarar inte för fel som uppstår på grund av den teknik eller de programvaror som du använder för att få tillgång till Företagsdatalabbet. Bolagsverket ansvarar inte heller för din behandling och bearbetning av uppgifter ur Företagsdatalabbet eller för de beslut som du fattar med ledning av informationen i labbdatat.

7. Giltighetstid

Villkoren gäller tills vidare. Villkoren kan dock komma att ändras. I sådant fall ska Bolagsverket avisera ändringen på Företagsdatalabbet minst 30 dagar innan ändringen ska börja gälla.

Villkoren kan sägas upp av båda parter med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt.

Villkoren kan sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter och inte vidtagit rättelse inom skälig tid efter skriftligt påpekande från den andra parten. Villkoren kan också sägas upp med omedelbar verkan om de rättsliga förutsättningarna för Företagsdatalabbet skulle ändras.

8. Tvist

Svensk lag gäller för villkoren. En eventuell tvist om villkoren ska i sista hand avgöras av svensk domstol.