Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en identitetsbeteckning för företag och föreningar. Du kan kolla vilket organisationsnummer ett företag har i e-tjänsterna Sök företagsfakta och Näringslivsregistret.

I våra e-tjänster Sök företagsinformation och Näringslivsregistret kan du skriva in ett företagsnamn och få reda på organisationsnumret eller skriva in ett organisationsnummer och få reda på vilket företag det hör till. Att kolla organisationsnumren är gratis.

Vad är ett organisationsnummer?

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning i stället för ett organisationsnummer.

Hur får jag ett organisationsnummer?

Den myndighet som registrerar företaget, föreningen eller organisationen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta företag och föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Några andra exempel på myndigheter som tilldelar organisationsnummer är:

  • Skatteverket (ideella föreningar)
  • Kammarkollegiet (registrerade trossamfund)
  • Lantmäteriet (samfällighetsföreningar).

Från Bolagsverket får företaget eller föreningen sitt organisationsnummer då vi har beslutat om registrering. Organisationsnumret står på registreringsbeviset som vi skickar ut.

Kan organisationsnumret visa företagsform?

Det går inte att helt säkert säga vilken företagsform som finns bakom ett organisationsnummer. För många företag och föreningar stämmer dock följande lista. Organisationsnumret börjar med

  • 5 för aktiebolag, filialer, banker, försäkringsbolag och europabolag
  • 9 för handelsbolag och kommanditbolag
  • 7 eller 8 för bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, näringsdrivande ideella föreningar, bostadsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, europakooperativ och Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
  • 2 eller 8 för trossamfund
  • 20 för statliga myndigheter (tilldelas av Statistikmyndigheten SCB).

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om organisationsnummer Länk till annan webbplats..

På sidan Vad vi inte registrerar får du hjälp med vart du kan vända dig för att hitta organisationsnummer för sådant som vi inte registrerar på Bolagsverket.

Vad är Bolagsverkets organisationsnummer?

Bolagsverkets organisationsnummer är 202100-5489.