Årsredovisningens delar för kommanditbolag

En årsredovisning för ett kommanditbolag ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys (för större företag) och noter.

Skriv under årsredovisningen

Det räcker att samtliga komplementärer skriver under årsredovisningen. Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.

Om ett aktiebolag är komplementär ska aktiebolagets firmatecknare skriva under årsredovisningen. Det är inte tillåtet att lämna en fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.

Inget fastställelseintyg ska lämnas in. Däremot ska handlingarna vara bestyrkta.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat.

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått.

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av företagets ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre företag har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

Förkortad resultaträkning

Företagen som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre företag kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Förkortad balansräkning

Mindre företag med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning.

Kassaflödesanalys (ska upprättas av större företag)

Om företaget per definition är ett större företag, ska ni också upprätta en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys ska redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan företaget specificera innehållet i resultat- och balansräkningen