Bolagsmän i handelsbolag

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för bolagsmän, för extern firmatecknare och hur du gör för att ge en person som inte är delägare i företaget en fullmakt.

Krav på bolagsmän

En bolagsman som vill registrera ett handelsbolag

 • får inte vara försatt i konkurs
 • får inte ha näringsförbud
 • får inte ha förvaltare.

Dessa kan inte vara bolagsmän:

 • pensions- eller personalstiftelser
 • filialer.

Om en bolagsman inte är folkbokförd i Sverige

En bolagsman som inte är folkbokförd i Sverige måste skicka in en bestyrkt kopia av sitt pass eller någon annan godkänd identitetshandling i samband med registreringen.

Om en utländsk juridisk person är bolagsman

Om en utländsk juridisk person är bolagsman ska du med anmälan skicka in

 • en kopia av registreringsbeviset (registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader)
 • en handling som visar vem som är behörig företrädare för det utländska företaget.

Ideella föreningar och stiftelser som är bolagsmän

Om en bolagsman är en ideell förening eller stiftelse ska du skicka med

 • handlingar som visar vilka som sitter i styrelsen
 • organisationsnumret för föreningen eller stiftelsen – skicka gärna med ett registreringsbevis från Skatteverket
 • fullständiga namn, personnummer och postadresser för styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i stiftelsen respektive föreningen.

När stiftelsen förvaltas av en juridisk person, vanligen en kommun eller en statlig myndighet (en så kallad anknuten förvaltning), ska följande uppgifter skickas med:

 • namn, organisationsnummer och postadress för förvaltaren
 • fullständigt namn, personnummer och postadress för förvaltarens ställföreträdare.

Bolagsmännen ansvarar för att avtal hålls och skulder betalas

Bolagsmännen är personligt och solidariskt ansvariga för att företagets avtal hålls och dess skulder betalas. Det innebär att den som har en fordran på företaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. Bolagsmännen svarar för företagets skulder med hela sin förmögenhet.

En ny bolagsman som går in i företaget svarar även för alla företagets tidigare skulder. En bolagsman som har avgått ansvarar inte för skulder som uppkommit efter det att hans avgång har registrerats och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Firmatecknare skriver under för företaget

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Bolagsmännen företräder företaget var för sig om inget annat har avtalats. En eller flera bolagsmän ska alltid utses till firmatecknare. Skriv namn på den som ensam eller på de som var för sig eller gemensamt ska vara firmatecknare.

En utomstående person kan vara extern firmatecknare

Bolagsmännen kan även utse en utomstående person till firmatecknare (extern firmatecknare). En extern firmatecknare kan dock inte vara den enda som registreras som firmatecknare. Däremot kan bolagsmännen utse flera personer, exempelvis att den externa firmatecknaren och bolagsmännen tecknar firman var för sig.

Fullmakt

Många gånger kan det vara praktiskt att låta en person, som inte är delägare i företaget, göra bank- och postärenden. I så fall räcker det att ge en fullmakt som bara gäller för det. Blanketter för sådana fullmakter brukar finnas på bankkontoren och på posten. Vi registrerar inte dessa fullmakter.

Om handelsbolaget däremot vill ge en person befogenhet i allt som gäller näringsverksamheten kan det ge personen en prokura. Personen kallas prokurist.