Krävs revisor? - årsredovisningsguiden för handelsbolag

Handelsbolag som ska ha revisor

Ett handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om bolaget når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • fler än 3 anställda (i medeltal)
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning

Samma gränsvärden måste uppnås båda åren.

Beräkningen av gränsvärdena ska enligt Bolagsverkets uppfattning ske på samma sätt som inom redovisningslagstiftningen. Läs mer i Bokföringsnämndens vägledning om gränsvärden (BFNAR 2006:11) där du kan läsa hur man beräknar gränsvärdena inom redovisningslagstiftningen. Där framgår exempelvis hur medelantalet anställda ska beräknas.

Ett handelsbolag som är moderbolag i en koncern måste ha revisor när gränsvärdena uppnås i koncernen.