Årsredovisningsguiden för handelsbolag (med en eller flera juridiska personer som delägare)

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell med frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

Ja

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga bolagsmän vid dagen för undertecknandet

Ska årsredovisning skickas in?

Ja

Ska revisionsberättelse skickas in?

I vissa fall


Krävs revisor?

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större handelsbolag, kassaflödesanalys
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om handelsbolaget är moderbolag i en större koncern
  • Revisionsberättelse (i förekommande fall)

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap.1 § första stycket 3 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 3 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)
  • 2 § revisionslagen (1999:1079)

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för handelsbolag.

1. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Läs om vad som räknas som större och mindre företag.

2. Sanktioner

Vite

Om ett handelsbolag inte skickar in sin årsredovisning och, i förekommande fall, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kan bolagsmännen föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Bokföringsbrott

Observera att en för sent upprättad årsredovisning också kan utgöra bokföringsbrott. Läs mer om bokföringsbrott på Ekobrottsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i vår årsredovisningsguide.