Årsredovisningsguiden för handelsbolag – med endast fysiska personer som delägare

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Tabell med frågor och svar om vad som gäller för årsredovisningen.

Fråga

Svar

Ska årsredovisning upprättas?

I vissa fall

Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga bolagsmän vid dagen för undertecknandet

Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Ja, om handelsbolaget är skyldigt att upprätta årsredovisning

Skickas till?

Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98, Sundsvall

Vad ska skickas in?

  • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större handelsbolag, kassaflödesanalys
  • Revisionsberättelse
  • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, om handelsbolaget är moderbolag i en större koncern

Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior

När ska handlingarna ha kommit in?

Senast sex månader efter räkenskapsårets utgång

Sanktioner om handlingarna inte kommer in?

Vite

Bestämmelser

  • 6 kap. 1 § första stycket 6 och 7 bokföringslagen (1999:1078)
  • 8 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554)

Årsredovisningens delar

Här kan du läsa mer om de olika delar som ingår i årsredovisningen för handelsbolag.

1. Ska årsredovisning upprättas?

Ett handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare är skyldigt att upprätta årsredovisning om bolaget når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

  • Mer än 50 anställda i medeltal.
  • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
  • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.

Detsamma gäller om handelsbolaget är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Vid beräkningen av de två sistnämnda punkterna ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som kommer av transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

2. Vad räknas som större och mindre företag eller koncern?

Läs mer om vad som räknas som större och mindre företag.

3. Sanktioner

Vite

Om ett handelsbolag som är skyldigt att upprätta årsredovisning inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kan bolagsmännen föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.

Räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01

Information om räkenskapsår som inleds tidigare än 2010-11-01 hittar du i vår årsredovisningsguide.