Årsredovisningens delar för handelsbolag

En årsredovisning för ett handelsbolag ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys (för större företag) och noter.

Skriv under årsredovisningen

Samtliga bolagsmän ska skriva under årsredovisningen. Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.

Om ett aktiebolag är bolagsman ska aktiebolagets firmatecknare skriva under årsredovisningen för aktiebolagets räkning. En bolagsman kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.

Inget fastställelseintyg ska lämnas in. Däremot ska handlingarna vara bestyrkta.

Delarna ska vara i den här ordningen

  1. förvaltningsberättelse
  2. resultaträkning
  3. balansräkning 
  4. kassaflödesanalys (större företag)
  5. noter.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av företagets ställning och resultat.

Resultaträkning

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått.

Balansräkning

En balansräkning ska ge en bild av företagets ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre företag har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

En förkortad resultaträkning innehåller inte en uppgift om företagets nettoomsättning. Mindre företag kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

En förkortad balansräkning, för räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31, kan innehålla vissa hopslagna poster.

Kassaflödesanalys (ska upprättas av större företag)

Om företaget per definition är ett större företag, ska ni också upprätta en kassaflödesanalys. En kassaflödesanalys ska redovisa företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Noter

I noterna, kallas även tilläggsupplysningar, kan företaget specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.