Företagsnamnet godkänns inte

Om ditt företagsnamn inte godkänns kan du lämna in nya namnförslag. Här hittar du förslag på hur du kan ändra din ansökan så att möjligheterna till att den godkänns ökar.

Vi skickar ett meddelande om vi inte kan godkänna förslagen

Om vi upptäcker hinder mot att registrera ditt föreslagna företagsnamn, får du ett meddelande (föreläggande) om det. I meddelandet får du information om vad som hindrar ditt namn från att bli godkänt. I meddelandet står det också hur lång tid du har på dig att svara.

I ditt svar kan du lämna upplysningar eller argumentera för att ditt företagsnamn ska registreras trots de hinder som finns. Du kan också lämna in nya namnförslag för att se om något av dem kan registreras istället.

Svara på meddelandet i tid

Det är viktigt att du svarar på våra förelägganden i tid, annars avskriver vi din ansökan. Om vi avskriver din ansökan måste du skicka in en ny ansökan och betala avgiften igen. Om du tycker att vi felaktigt avskrivit ditt ärende kan du överklaga avskrivningsbeslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand Länk till annan webbplats..

Saknar särskiljningsförmåga

Om hindret är att namnet saknar särskiljningsförmåga har vi tre olika förslag på åtgärder:

 • tillägg
 • förändring
 • bevisa inarbetning.

Tillägg

Genom att lägga till exempelvis ditt namn, ett ortnamn, ett fantasiord, en bokstavs- eller sifferkombination kan ditt föreslagna företagsnamn som helhet bli tillräckligt särskiljande för att kunna registreras.

Exempel

 • Namnet PGAB saknar särskiljningsförmåga. Genom ett tillägg av ortnamn blir namnet PG i Stockholm AB särskiljande.
 • Namnet Bilverkstad Handelsbolag saknar särskiljningsförmåga. Genom tillägg av ett förnamn blir namnet Markus Bilverkstad Handelsbolag särskiljande.

Tänk på

 • Vi måste granska det nya förslaget med tillägg för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.
 • Det skydd du får mot att någon annan använder ett liknande namn i regel avser företagsnamnet i sin helhet, inte delarna var för sig.

Förändring

Det är vanligt att företagare vill att företagsnamnet beskriver vad företaget arbetar med. Ibland kan det ställa till problem när det gäller kravet på särskiljningsförmåga. En möjlighet är då att ändra ordet som beskriver verksamheten.

Exempel

Namnet Golvexperten AB saknar särskiljningsförmåga. Genom att förändra förslaget till Golvex AB kan namnet göras särskiljande.

Tänk på

 • Vi måste granska det förändrade förslaget för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.
 • Företagsnamn som beskriver vilken verksamhet som bedrivs i företaget har i regel ett svagare skydd mot att någon annan använder ett liknande namn.

Inarbetning

När vi bedömer ett företagsnamns särskiljningsförmåga tar vi hänsyn till hur länge och i vilken omfattning namnet har använts. Det innebär att vi eventuellt kan godkänna ett namn som inte är särskiljande, men som använts som namn på företaget under en längre tid, om det finns bevis för inarbetning.

Tänk på

För att ett namn som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga ska anses inarbetat krävs i regel att namnet använts under en lång tid. Ofta krävs det en omfattande skriftlig bevisning för att visa att namnet är tillräckligt inarbetat. Läs mer om hur du kan visa inarbetning på sidan Ensamrätt till företagsnamn.

Ensamrätt till företagsnamn

Förväxlingsbart med annans företagsnamn eller varumärke

Om hindret är att namnet är förväxlingsbart med någon annans företagsnamn eller varumärke har vi fyra olika förslag på åtgärder:

 • medgivande
 • ändring av verksamheten
 • justering av namnförslaget
 • avregistrering.

Medgivande

Om innehavaren av den hindrande rättigheten lämnar sitt medgivande kan ditt företagsnamn registreras. Läs mer på sidan Söka medgivande.

Ändring av verksamheten

Om du har valt en verksamhetsbeskrivning som är för generell och omfattande finns det risk för att ditt namn kolliderar med någon annans företagsnamn. Du kan komma förbi hindret genom att stryka eller precisera delar av din verksamhetsbeskrivning.

Tänk på

 • Det är viktigt att företagets aktuella verksamhet framgår av din ansökan.
 • Om du tar bort delar ur verksamheten för att komma förbi en hindrande rättighet, men ändå använder ditt företagsnamn inom verksamhetsområdet, finns det risk för att du gör intrång på någon annans företagsnamn eller varumärke.

Justering av namnförslaget

När vi bedömer om två kännetecken (företagsnamn eller varumärken) är förväxlingsbara utgår vi från hur lika kännetecknen är i sin helhet. Genom att lägga till eller ta bort delar ur ditt företagsnamn kan det ibland vara möjligt att komma förbi en hindrande rättighet. Detta är inte alltid möjligt. Det är till exempel inte möjligt när ditt namn innehåller ett dominerande ord som kolliderar med någon annans rättighet.

Tänk på

 • Vi måste granska det nya förslaget för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.
 • Den ensamrätt du får genom registrering omfattar företagsnamnet i sin helhet. Om du använder en förkortad form av namnet eller gör ett tillägg som du inte registrerar, ökar risken för att det kolliderar med någon annans rättighet.

Avregistrering

Om ett handelsbolags, kommanditbolags eller enskild näringsidkares företagsnamn är hinder mot din ansökan finns det i vissa fall möjlighet att komma förbi det genom att begära avregistrering från handelsregistret.

I dessa fall kan avregistrering vara möjlig:

 • Det hindrande företaget har inte kommit in med någon form av anmälan till Bolagsverket de senaste tio åren.
 • Det hindrande företaget är ett handels– eller kommanditbolag som sedan minst ett år tillbaka består av färre än två bolagsmän.

Tänk på

Du kan ta upp frågan om avregistrering med din handläggare. Om det finns förutsättningar för avregistrering, skickar vi ett meddelande till företagets registrerade adress. Om företaget inte svarar inom två månader kan vi avregistrera det. Sedan dröjer det två månader innan beslutet har vunnit laga kraft. I praktiken tar det alltså minst fyra månader innan det avregistrerade företagsnamnet inte längre är något hinder mot din ansökan.

Vilseledande

Om hindret är att ditt föreslagna företagsnamn är vilseledande finns det två olika åtgärder:

 • lämna upplysningar
 • ändra verksamheten.

Lämna upplysningar

Om ditt namnförslag anses vilseledande kan du ibland komma förbi hindret genom att lämna förklarande upplysningar.

Exempel

Namnet Fastighetsförvaltaren i Skara AB kan anses geografiskt vilseledande om företaget har adress och säte i Göteborg. Efter en förklaring om att verksamheten ska bedrivas både i Göteborg och i Skara är namnet inte längre vilseledande.

Tänk på

Det är viktigt att de upplysningar du lämnar stämmer med de verkliga förhållandena, eftersom användning av ett vilseledande företagsnamn kan förbjudas av domstol.

Ändring av verksamheten

Om ditt företagsnamn antyder att du ska vara verksam inom en viss bransch måste det även framgå av verksamhetsbeskrivningen. Till exempel måste ett företag vars namn innehåller ordet restaurang, bedriva någon form av matservering.

Identiska företagsnamn finns i samma register

Ett hinder för att ditt företagsnamn ska kunna godkännas kan vara att ett identiskt företagsnamn finns i samma register. Du kan då göra ett tillägg till ditt namn.

Exempel

Du har sökt namnet Bogax Handelsbolag men namnet Bogax Kommanditbolag finns i samma län, med annan verksamhet. Genom att ändra ditt förslag till Bogax Bygg Handelsbolag är namnen inte längre identiska.

Tänk på

Vi måste granska det nya förslaget med tillägg för att kontrollera att det inte finns något annat hinder.