Överlåta företagsnamn

Ett företagsnamn kan överlåtas, men bara i samband med att det företag som har företagsnamnet också överlåts.

Namnet överlåts till företagets nya ägare

Om inget annat avtalats omfattar överlåtelsen av ett företag som huvudregel även företagsnamnet. Det innebär att om inget särskilt nämns i ett köpeavtal, anses även namnet ha överlåtits till den nye ägaren.

Om namnet innehåller förra ägarens efternamn

Om företagsnamnet innehåller överlåtarens eller en bolagsmans efternamn krävs att det uttryckligen framgår av avtalet att företagsnamnet ingår i överlåtelsen av företaget.

Skicka in överlåtelsehandlingen om du vill registrera namnet

Om du vill registrera ett företagsnamn som du fått genom överlåtelse bör en bestyrkt kopia på överlåtelsehandlingen lämnas in tillsammans med ditt ärende. Detta för att Bolagsverket lättare ska kunna godkänna registreringen av ditt företagsnamn.

Bolagsverket kan neka registrering

Bolagsverket kan neka registrering i vissa situationer, trots att du har övertagit företagsnamnet från ett befintligt företag.

Exempel på när Bolagsverket kan neka registrering:

  • Det namn du söker är inte likadant som det namn du har tagit över.
  • Den verksamhet du övertagit bedrivits som handelsbolag eller av en enskild näringsidkare och du själv vill bedriva verksamheten i ett aktiebolag. Eftersom den övertagna rörelsen endast har skydd för namnet inom sitt län, görs en ny granskning i samband med att rörelsen övergår till aktiebolagsform eftersom aktiebolaget får ett rikstäckande skydd för sitt namn.
  • Verksamheten utökas jämfört med det gamla företaget. Då måste en ny granskning göras för den utökade verksamheten.
  • Det överlåtna företagsnamnet är fortfarande registrerat. Då, måste det avregistreras innan det sökta namnet kan registreras för ditt företag. Detta eftersom det inte får finnas två identiska företagsnamn i samma register.