Ensamrätt till företagsnamn

Ensamrätten innebär att du som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde.

Få skydd genom registrering

Registrering är det vanligaste och enklaste sättet att skydda ditt företagsnamn. Nästan alla företagsformer måste ha ett företagsnamn registrerat för sin verksamhet. Registrering av företagsnamn görs hos oss för alla näringsdrivande företag utom stiftelser. Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. i ditt län har information om registrering av namn för stiftelser i ditt län.

För att ett företagsnamn ska kunna registreras måste det uppfylla grundkravet på särskiljningsförmåga. Det får alltså inte bara beskriva verksamheten.

Dessutom får företagsnamnet inte vara för likt ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke, eller strida mot någon annan bestämmelse i firmalagen eller i annan lag.

Skyddet för ett registrerat företagsnamn hänger ihop med vilken företagsform du har. Läs mer om det under respektive företagsform i menyn.

Få ensamrätt genom inarbetning

Förutom genom registrering, kan du även få ensamrätt till ett företagsnamn genom inarbetning. Inarbetning innebär att du använt företagsnamnet under så lång tid eller i sådan omfattning att det blivit känt som namn på din verksamhet.

Hur många måste känna till namnet?

Det är inte tillräckligt att en mindre skara människor känner igen företagsnamnet, utan för att du ska anses ha inarbetat ett namn måste det vara känt inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig.

Det finns ingen bestämd gräns för hur stor del av omsättningskretsen som måste känna till ett företagsnamn för att det ska anses inarbetat. Som riktlinje nämns ibland att ungefär en tredjedel av omsättningskretsen skulle kunna vara tillräckligt. Det är dock bara en riktlinje och kan variera mycket från fall till fall.

Vad är en omsättningskrets?

En så kallad omsättningskrets består av alla personer och företag som kan vara potentiella kunder, inte bara av befintliga kunder. Omsättningskretsen kan därför se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om och vilken inriktning den har.

Du måste kunna intyga att namnet är inarbetat

Den som påstår dig ha en inarbetad ensamrätt till ett företagsnamn måste själv kunna bevisa det. Det kan du göra genom att visa upp intyg från till exempel kunder, leverantörer och branschorganisationer.

Vidare bör du visa var och hur länge företagsnamnet använts, gärna tillsammans med exempel på användningen, till exempel i form av annonser, kataloger och broschyrer. Även omfattningen av användningen är av betydelse, vilket du kan visa genom omsättningssiffror och uppgifter om marknadsföringskostnader knutna till företagsnamnet.

Du kan använda en marknadsundersökning

Att använda sig av marknadsundersökningar kan många gånger vara ett bra bevismedel, eftersom resultatet av en sådan undersökning på ett tydligt sätt kan visa hur stor del av omsättningskretsen som känner till företagsnamnet. Nackdelen är att sådana undersökningar ofta kan vara kostsamma.

Det är oftast bättre att registrera företagsnamnet

Eftersom det kan vara svårt att bevisa en inarbetad ensamrätt, är det oftast bättre att registrera det företagsnamn du vill skydda. En registrerad ensamrätt kan lättare styrkas både vad gäller företagsnamnets lydelse, tidpunkten när skyddet uppkommit och i vilken omfattning namnet är skyddat.